Úradná správa č. 11, v Banskej Bystrici, 28.9.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS I. triedy 10. kolo Nemecká – Braväcovo dňa  6. októbra 2018 (sobota) o 14,00 hodine.

Opravujeme bod č. 7 Úradnej správy č. 10 nasledovne: nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Dolná Lehota – Tatran Čierny Balog B dňa 30. septembra 2018 (nedeľa) o 13,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Polomka – Beňuš dňa 30. septembra 2018 (nedeľa) o 10,00 hodine.

Nariaďujeme odohrať vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Michalová – Pohronská Polhora dňa 30. septembra 2018 (nedeľa) o 15,30 hodine.

Nariaďujeme odohrať vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov MFS I. triedy 11. kolo Lučatín – Valaská dňa 14. októbra 2018 (nedeľa) o 12,30 hodine.

Nariaďujeme odohrať vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov MFS I. triedy 11. kolo Brusno – Tatran Čierny Balog dňa 14.októbra 2018 (nedeľa) o 15,00 hodine.

Upozorňujeme futbalové kluby na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica bod 10 písmeno C a zmien v úradných správach (rešpektovanie farby dresov domáceho družstva).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-42  Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, od 26. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-43 Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, od 26. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-44 Martin Rosiar, 1324867, FK Michalová, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1stretnutie nepodmienečne od 26. septembra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

DK podľa článku 71/1,2,3ana základe zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči hráčom: Tomáš Martinec, 1141553 a Zdenko Binder, 1143655, obaja hráči FK Mičiná a zároveň menovaných hráčov predvoláva na zasadnutie DK dňa 3. októbra 2018 o 14,15 hodine z dôvodu prerokovania disciplinárneho previnenia z MFS II. triedy skupiny A 8. kolo Horné Pršany – Mičiná.

DK predvoláva na deň 3. októbra 2018 o 14,15 hodine z MFS II. triedy skupiny A 8. kolo Horné Pršany – Mičiná: Rozhodcu stretnutia – Jozef Gajdoš, 1021583, AR Michaela Škultétyová, 1407105, vedúceho mužstva FK Horné Pršany – Ivan Dobrota, 1025657, kapitána mužstva FK Mičiná – Patrik Karkalík, 1242297. Účasť menovaných na zasadnutí DK je nutná. V prípade neospravedlnenej neúčasti bude DK postupovať v zmysle príslušných článkov DP.

D-II-10 DK na základe odstúpenia podnetu ŠTK, rozhodcu a správy delegáta zväzu ukladá podľa článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK Priechod za porušenie článku 64/1a DP po stretnutí I. triedy 7. kolo Priechod – Valaská (neumožnený prístup delegovanej osobe k internetu). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK berie na vedomie podanie trénera FK Hronec Mária Boroša, 1119528, ohľadne zamietnutia žiadosti o zmenu trestu hráča Mareka Pilliara. Zamietnutie odpustenia po polovici trestu bolo na základe článku 36/2b DP. Hráč FK Hronec Marek Pilliar, 1159600, sa rovnakého priestupku dopustil aj v súťažnom ročníku 2017/2018. DK pri ukladaní DS prihliada na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Rovnako pristupuje aj pri zmenách trestov na podmienečné. DK v tomto prípade i napriek priťažujúcim okolnostiam uložila menovanému DS na dolnej hranici ustanovenej disciplinárnej sankcie článku 49/2e DP. Je potrebné uviesť, že od roku 2014 do súčasnej doby došlo už štyrikrát k novelizácii Disciplinárneho poriadku a preto nie je možné porovnávať uložené disciplinárne sankcie z minulosti so súčasnými.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 3. októbra 2018 o 13,00 hodine.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Ospravedlnenia žiadame zasielať na emailovú adresu kr.obfzbb@gmail.com. Ospravedlnenia zasielať najneskôr do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, kedy má byť daný R alebo DZ obsadený. V prípade mimoriadnych okolností kontaktujte jedného z členov KR.

R a DZ, ktorí v mesiaci September administratívne pochybili vyjdu v ďalšej ÚS v prípade nejasnosti kontaktovať p. Milana Legíňa.

Sťažnosť Osrblie – Braväcovo – Braväcovo ( čiastočne opodstatnená)

Sťažnosť Osrblie – Braväcovo – Osrblie 1 (neopodstatnená v celom rozsahu)

Sťažnosť Osrblie – Braväcovo -Osrblie 2 (nepreukázateľná)

R a DZ ktorí v uvedených prípadoch pochybili budú riešený podľa interných zásad pre činnosť KR.

Sťažnosť H. Pršany – Mičiná – Mičiná (vetácia R akceptovaná)

Zasadnutie KR sa uskutoční 03.10.2018 v Banskej Bystrici. KR na svoje zasadnutie pozýva o 15:00 hod R Jozefa Gajdoša a R Miroslava Chromča účasť menovaných je nutná.

Zmeny DL.

29.09  II.liga SD Dukla – Jupie  10:00 hod. AR2 Čutka sk. B

30.09.2018  o 10.00 hod. Polomka – Beňuš R – Ondruš-Gemzický

30.09.2018 o 13.00 hod D. Lehota – Tatran Č.B – Kalina

30.09.2018 o 15.00 hod. Heľpa – Pohorelá   Krupík-Matušík

30.09.2018 o 15.30 hod Michalová – P.Polhora Kalina

I. Trieda

S. Ľupča – Brezno – Šimko, Pavúk, Ondruš -Kosec

Braväcovo : Č. Balog – AR2 Faško