Úradná správa č. 11, v Banskej Bystrici, 22.9.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Upozorňujeme futbalové kluby Poniky, Slovenská Ľupča a Heľpa, že na účte ObFZ ešte neevidujeme ich platby za služby rozhodcov za mesiac august (termín bol do 20-teho), vyzývame uvedené kluby o urýchlené vyrovnanie pohľadávky, v prípade, ak už medzitým svoju platbu uhradili, žiadame o zaslanie ústrižku o úhrade na mail obfzbb1@gmail.com.
  2. Upozorňujeme futbalových funkcionárov, aby v prípade, keď sa im nepodarí dovolať na pevnú linku na sekretariát zväzu, riešili svoje pripomienky, podania, námietky prostredníctvom mailovej adresy ObFZ. Vzhľadom k zdravotným problémom sekretára, ktorý v poslednej dobe nie je vždy k dispozícii po celý čas na sekretariáte, budú ich mailové podania riešené aj v popoludňajších a večerných hodinách.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Nariaďujeme dohrať nedohrané MFS I. triedy 7. kolo Poniky – Tatran Čierny Balog dňa 5. novembra 2017 o 13,30 hodine na ihrisku FK Poniky za týchto podmienok: Stretnutie sa začne druhým polčasom za prerušeného stavu 1 : 0 pre domácich, obidva družstvá nastúpia v tých istých zostavách v akých ukončili prvý polčas nedohratého stretnutia. V prípade, že nebude možné zostaviť tú istú zostavu, do druhého polčasu nastúpia náhradníci uvedení v zápise o stretnutí. Obidva družstvá majú k dispozícii 5 striedaní. V prípade, že nebudú k dispozícii aj všetci náhradníci, môžu mužstvá donominovať do svojej zostavy aj iného svojho hráča, ktorý je v čase výkopu stretnutia ich právoplatným hráčom a nie je v žiadnom treste.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 8. kolo Valaská – Poniky dňa 24. septembra 2017 (nedeľa) o 15,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.
  3. Žiadame futbalové kluby FK Horné Pršany a FK Staré Hory o predloženie dohody o náhradnom termíne ich vzájomného neodohratého MFS II. triedy 7. kola v termíne do 27. septembra 2017 do 15,00 hodiny. V prípade nepredloženia dohody termín stretnutia určí ŠTK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Žiadame vedúcich družstiev starších žiakov U15 o nahlásenie termínov neodohratých stretnutí 2. kola mailom na sekretariát ObFZ. Ide o stretnutia: Jasenie – Dukla Banská Bystrica B, Slovenská Ľupča – Pohronská Polhora a Poniky – Selce.
  2. Na základe žiadosti FK Poniky vzhľadom k vírusovému ochoreniu viacerých hráčov a po súhlase FK Valaská nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15 3. kolo Valaská – Poniky dňa 1. mája 2018 (štátny sviatok) o 10,30 hodine na ihrisku vo Valaskej.
  3. Oznamujeme futbalovým klubom prípraviek skupiny C, že turnaj vo Valaskej sa pre PN trénera a hráčov a nepriazeň počasia prekladá na 21. októbra 2017.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-43 Michal Koštial, 1325683, FK Valaská U15, od 20. septembra 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-44 Miroslav Makan, 1178716, FK Dúbravica, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  16. septembra 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-45 Marek Holmík, 1064679, FK Králiky, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne od 20. septembra podľa článku 49/2b za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-46 Milan Račanský, 1129183, FK Valaská, DK na základe správy delegáta zväzu upúšťa od potrestania hráča podľa článku 38/1 DP.. Hráč môže v nedeľu 24. septembra nastúpiť na MFS za FK Valaská.

D-I-47 Matúš Holécy, 1159418, FK Slovenská Ľupča, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 20. septembra podľa článku 45/2a za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

Ostatné:

D-I-48 Roman Chudík, 1034948, tréner ŠK Heľpa, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek činnosti v MFS od 20. septembra podľa článku 48/2b za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-4 DK berie na vedomie podanie FK Braväcovo k vyplateniu odstupného za prestup hráča Lukáša Šperku, 1178899 do FK Beňuš. DK ukladá klubu FK Slovan Beňuš doplatiť rozdiel 100,00 € v zmysle článku 37/1 RaPP v termíne do 27. septembra 2017. Kópiu dokladu o uhradení doplatku žiadame predložiť na sekretariát ObFZ v uvedenom termíne. V prípade neuhradenia bude DK postupovať podľa článku 64/4 DP:

D-II-5 Na návrh ŠTK DK podľa článku 12 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Králiky vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 6. kola II. triedy skupiny A Harmanec – Králiky. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.

D-II-6 Na návrh KM DK podľa článku 12 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Slovenská Ľupča U15 vo výške 30 € za nenastúpenie na MFS 1. kola I. triedy starších žiakov U15 Jasenie – Slovenská Ľupča. Poplatok 5 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v delegačnom liste č. 8: I. trieda: T. Č. Balog A – Brezno (Ondruš za Medveďa).
2. Upozornenie pre funkcionárov klubov, R a DZ: Žiadame, aby si kluby nahrali do ISSF členov realizačného tímu, HÚ, zdravotníka, videotechnika a hlásateľa. V prípade uzatvárania Zápisu o stretnutí rozhodcom, ak by tieto osoby nefigurovali v Zápise o stretnutí, treba tieto osoby napísať do záznamu rozhodcu aj s dátumom narodenia: /Tréner, Asistent, Tréner brankárov, HÚ, Zdravotník – masér/ u videotechnika a hlásateľa len meno a priezvisko. AR 1 je povinný podľa Zápisu o stretnutí skontrolovať všetky osoby, ktoré sú na lavičke náhradníkov.