Úradná správa č. 10, v Banskej Bystrici, 13.9.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

1. Na základe správy delegáta stretnutia z MFS I. triedy 5. kolo Beňuš – Heľpa postupujeme FK Heľpa na DK za nedodržanie nariadenia Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ BB bod 10 – Podmienky súťaží písmeno c) (družstvo hostí v MFS dospelých je povinné rešpektovať farbu dresov družstva domácich a na stretnutie si priniesť odlišnú, kontrastnú farbu dresov voči farbám dresov domácich).
2. Na základe správy delegáta z MFS I. triedy 6. kolo Poniky – Valaská upozorňujeme FK Poniky na dodržiavanie začiatku stretnutí vrátane vypísania zápisu o stretnutí a v zmysle Športovo – technických zásad Rozpisu súťaží ObFZ na dostatočnú usporiadateľskú službu (v I. triede 6 usporiadateľov). V prípade opakovaného nedodržania týchto zásad bude klub postúpený na riešenie DK.
3. Na základe postupného skracovania sa dní nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 9. kolo nasledovne: Valaská – Strelníky dňa 29. septembra 2019 (nedeľa)o 12,30 hodine; Hronec – Heľpa dňa 29. septembra 2019 (nedeľa) o 15,30 hodine.
4. Upozorňujeme futbalové kluby, aby si nahrali do zápisov o stretnutí realizačné tímy (tréner, vedúci mužstva, lekár, hlavný usporiadateľ). Na lavičke náhradníkov budú môcť sedieť len osoby, uvedené v zápise o stretnutí, čo budú kontrolovať rozhodcovia v stretnutiach.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Ostatné:
D-I-23 Lukáš Babušák, 1172755, FK Malachov, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zostatku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 11. septembra 2019 do 27.októbra 2019 s prerušením cez zimnú prestávku. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).
D-I-24 Marek Meňuš, 1220419, FK Staré Hory, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zostatku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 11. septembra 2019 do 27. októbra 2019 s prerušením cez zimnú prestávku. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 18. septembra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL: 2. trieda skupina B: Michalová – Dolná Lehota (Krupík – Koštial); 1. trieda SŽ Bacúch – Badín (Sojka)
Stretnutia riadené SsFZ: Hrochoť – Žarnovica B (Tokár – Gajdoš);
14. 9. 2019 14:30 FK 34 Brusno-Ondrej – TJ Tatran VLM Pliešovce ( Ríša – Sojka).

R a DZ sú povinní na stretnutie pripustiť len osoby, ktoré máju kluby uvedené v základnej ponuke klubu v systéme ISSF ( T, AT, Masér, VD…)
Ak táto osoba nie je v ponuke, nemôže vykonávať žiadnu funkcii (okrem prípadu ak má konto ako aktívny hráč) Ak klub odmietne rešpektovať pokyn delegovanej osoby táto podá podnet na DK ObFZ BB.
R uvedie skutočnosť či bolo natáčanie videozáznamu aj naozaj realizované..