Úradná správa č. 10, v Banskej Bystrici, 21. septembra 2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS II. triedy skupiny B 8. kolo Beňuš – Pohorelá dňa 23. septembra 2018 (nedeľa) o 9,45 hodine.

Nesúhlasíme s odohratím MFS I. triedy 10. kolo Nemecká – Braväcovo dňa 6. októbra 2018 o 14,30 hodine. Chýba súhlas hosťujúceho družstva (Braväcovo) a žiadosť bola podaná v termíne kratšom ako 21 dní pred odohratím stretnutia.

Na základe oznámenia ŠK OPL Poniky upozorňujeme futbalové kluby, že rekonštrukcia šatní bude prebiehať až do 5. októbra 2018. Z tohto dôvodu bude na domácich stretnutiach FK Poniky k dispozícii pre hostí a rozhodcov len stará šatňa, kde bude tiecť len studená voda. Týka sa to ich najbližšieho domáceho stretnutia v 8. kole s FK Družstevník Strelníky.

Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy starších žiakov U15 3. kolo Poniky – Selce dňa 23. septembra 2018 o 12,30 hodine z dôvodu dostatočnej časovej rezervy medzi stretnutiami žiakov a dospelých.

Na základe podnetu rozhodcu podľa článku 15 odstavec 18 Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica z MFS I. triedy 7. kolo Priechod – Valaská postupujeme FK Priechod na DK v zmysle článku 56 bod K Súťažného poriadku.

Na základe obhliadky ihriska FK Mladosť Pohorelá členmi ŠTK a VV ObFZ súhlasíme s odohratím MFS za podmienok, ktoré boli stanovené pri obhliadke hracej plochy. Pri nesplnení týchto podmienok bude FK Pohorelá postúpená na DK. Fotodokumentáciu o nariadených úpravách je potrebné zaslať na mail sekretariátu zväzu prípadne predsedu ŠTK.

Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Dolná Lehota – Tatran Čierny Balog B dňa 30. septembra 2018 (nedeľa) o 10,00 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-38 Peter Šebeš, 1230000, FK Brusno, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1stretnutie nepodmienečne od 19. septembra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-39 DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zostatku trestu hráča: MarekPilliar, 1159600, FK Hronec a z dôvodu povahy previnenia DK s odpustením zostatku trestu nesúhlasí. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-10 DK berie na vedomie podanie FK Brusno a vzhľadom na odborné vyjadrenie komisie rozhodcov postupuje v tomto prípade v zmysle DP (udelenie DS za ČK – hráč Peter Šebeš).

D-I-40 Peter Mokroš 1047591, FK Brusno, na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta zväzu z MFS I. triedy 7. kolo Brusno – Slovenská Ľupča DK ukladá DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie počas MFS na 4 mesiace nepodmienečne od 19. septembra 2018 podľa článku 16/1,2 a 48/2b DP za porušenie článku 48/1c s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-41 DK zaevidovala podanie rozhodcu Adriána Faška z MFS I. triedy 6 .kolo Osrblie – Lučatín a doporučuje, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní, nakoľko DK nie je príslušná toto riešiť.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 26. septembra 2018 o 13,00 hodine.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

1.Na VV ObFZ BB bol za podpredsedu KR zvolený p. Jozef Čunderlík, ktorý zároveň bude aj predsedom úseku DZ. V prípade potreby DZ, kontaktovať vedúceho úseku p. Čunderlíka.

KR vyzýva posledný krát cez ÚS R, ktorí ešte neuhradili členský poplatok, aby tak urobili najneskôr do 24.09.2018. V prípade neuhradenia poplatku bude KR postupovať v zmysle zásad pre činnosť KR. Čutka – posledná výzva na uhradenie členského poplatku v prípade nesplnenia odstupujeme DK.

3.Ospravedlnenia žiadame zasielať na emailovú adresu kr.obfzbb@gmail.com. Ospravedlnenia zasielať najneskôr do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, kedy má byť daný R alebo DZ obsadený. V prípade mimoriadnych okolností kontaktujte jedného z členov KR.

4.Žiadame R a DZ, aby v prípade vylúčenia hráča v zápise o stretnutí a v správe pozorovateľa rozhodcov uviedli dôvod vylúčenia, podľa dokumentu Popis priestupkov R a DZ 2017. V prípade HNS sa funkcionárov, žiadame R a DZ aby túto skutočnosť s riadnym popisom uviedli v zápise o stretnutí a v dokumente Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí. Uvedené dokumenty nájdete na webovej stránke zväzu, v časti Dokumenty pre R a DZ.

5.Kluby, ktoré si žiadajú vetáciu jednotlivých R, musia napísať podanie cez elektronickú podateľňu na KR ObFZ BB.

6.Sťažnosť Brusno – (Neopodstatnená v celom rozsahu).

7.Zmeny delegácie: 1.Trieda: Brezno – Brusno Mojžiš za Kosca, Nemecká – Lučatín Kosec za Sitarčíka, Č.Balog – Hronec Sitarčík za Mojžiša Stretnutia SsFZ : 22.09.2018 14:30 FK34 Brusno – Ondrej – OFK Slovenská Ľupča AR Kliment , 22.09.201814:00 ŠK Hrochoť (A) – TJ Družstevník Bzovík –  R Kamenský AR Matušík,  22.09.2018 15:00 ŠK Heľpa – FK Šalková (A) – R Čutka AR Godál