Na nedávnom stretnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o biologických zbraniach (BWC) v Ženeve prezentoval Slovensko v 5-člennej delegácii aj zástupca Ministerstva zdravotníctva SR krajský hygienik Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Cyril Klement.

„Stretnutie prilákalo veľký záujem mnohých krajín sveta a úroveň účasti bola zatiaľ najvyššia zo všetkých takýchto stretnutí. Išlo o približne 600 účastníkov zo 114 zmluvných štátov a asi 120 pozorovateľov. Úspešne sme uzavreli a založili program na obdobie rokov 2018-2020, ktorého podstatou naďalej ostáva téma bioterorizmu, spolupráca a vzájomná výpomoc štátov, ktoré pristúpili k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení,“ konštatoval Klement.

Veľvyslanec Mistrík uviedol, že plnenie povinností vyplývajúcich zo záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o zákaze biologických zbraní  na vnútroštátnej úrovni a posilnenie národných kapacít sú zásadné. Pri RÚVZ v Banskej  Bystrici, ktorý je pod záštitou Ministerstva zdravotníctva, je zriadené Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane. Informačné centrum osobitne zodpovedná za oblasť biologických a toxínových zbraní.

Jeho práca viedla napríklad v roku 2016 k úspešnej detekcii kmeňa Clostridium botulinum podtypu A3, produkujúceho toxín. Tento bakteriálny kmeň, ktorý bol pri epidemiologickom šetrení dokázaný z komerčne vyrábanej cícerovej nátierky, bol pomenovaný po Banskej Bystrici, teda meste, kde sa nachádza aj spomínaný RÚVZ.

Zdôraznil, že Slovensko sa aktívne zapája do medzinárodných vedeckých projektov. Jedným z nich je Európsky program na stanovenie validovaných postupov na detekciu a identifikáciu biologických toxínov, skrátene  EuroBioTox. Tento projekt koordinuje  Robert Koch Inštitút v Berlíne v Nemecku a jeho cieľom je zvýšiť schopnosť diagnostikovať vybrané toxíny, vytvoriť sieť laboratórií schopných ich diagnostikovať a tým pomôcť bojovať proti bioterorizmu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici je od 1. júna tohto roka členom vonkajšieho kruhu laboratórií v tomto projekte.

„Takéto komplexné ocenenie práce je zároveň aj zaväzujúce pre všetkých, ktorí zabezpečujú na Slovensku problematiku biologických zbraní ako aj tých, ktorí riadia a vytvárajú podmienky pre úspešnú činnosť tohto úseku verejného zdravotníctva“, konštatoval Klement.