Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú od novembra vybraným skupinám obyvateľov príspevok z druhého balíka inflačnej pomoci. Tieto skupiny ľudí môžu o podporu požiadať do konca decembra.

Časť prostriedkov vyplatili úrady automaticky, zvyšok na základe žiadostí. Jednorazový príspevok 100 eur je určený pre skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci.

„Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie či stravu,“ hovorí Ľubica Danišová, vedúca Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.

Časť prostriedkov vyplatili úrady automaticky. deťom narodeným v období od 01.06.2022 do 31.10.2022 bola inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením prídavku na dieťa. Rovnakým spôsobom boli podporené aj deti narodené pred júnom 2022 v rámci prvej vlny inflačnej pomoci. V novembri bola inflačná pomoc vyplatená aj sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Pomoc bola poskytnutá aj domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi.

Automaticky úrady poskytli podporu v decembri aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Požiadať o podporu môžu ďalšie skupiny

Okrem skupín obyvateľov, ktorým už úrady vyplatili pomoc, môžu o príspevok 100 eur požiadať aj ďalšie skupiny ľudí.

„Je potrebné podať si písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie, ktorá je dostupná na web stránke úradu, alebo je možné osobne navštíviť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Skuteckého 39 v Banskej Bystrici,“ približuje Ľubica Danišová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.

O príspevok v rámci inflačnej pomoci si do konca decembra môžu požiadať:

  • Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur. „K žiadosti je potrebné priložiť kópiu posledného rozhodnutia súdu o výške výživného. Na rozhodnutí musí byť súdom vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť alebo k rozhodnutiu bude priložená doložka o autorizácii. V prípade, že si žiada o inflačnú pomoc plnoleté dieťa a súdom určené výživné bolo ešte pred jeho nadobudnutím plnoletosti, donesie posledné rozhodnutie súdu, hoci bolo určená k rukám matky alebo otca,“ vysvetľuje Danišová.
  • Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
    „K takejto žiadosti nie je potrebné doložiť žiadne prílohy. Úrad overí potrebné skutočnosti k žiadosti zo systémov úradu,“ priblížila Ľubica Danišová.
  • Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.
    „Takáto osoba k žiadosti doloží čestné vyhlásenie, že ukončila pobyt v centre plnoletosťou a uvedie, v ktorom centre. Ostatné skutočnosti si úrad znovu overí vlastnou činnosťou,“ dodala Danišová.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej najneskôr do 31. decembra 2022. K žiadostiam doručeným po tomto termíne nie je možné prihliadať. Žiadosť je možné podávať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá v Banskej Bystrici aj prostredníctvom e-mailu bb@upsvr.gov.sk (tel. číslo: 048/ 24 41 101) .

Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.