Členovia Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa od mája 2016 oficiálne stali súčasťou medzinárodného týmu podieľajúceho sa na riešení projektu PROMISE v rámci výzvy H2020 Mladí ľudia v Európe.

2016-06-13 - P6 UMBNa realizácii výskumných aktivít spolupracuje celkovo šesť univerzít, tri výskumné inštitúty a tri mimovládne organizácie z deviatich štátov Európskej únie. Jeden partner je z Ruskej federácie. Projekt a celá výzva reflektuje skutočnosť, že mladí ľudia v súčasnej Európe čelia mnohým komplikovaným výzvam. V niektorých štátoch Európskej únie na nich obzvlášť silne doľahli dôsledky finančnej krízy a rastúca nezamestnanosť. Okrem ekonomických problémov musia riešiť otázku vlastnej identity v rýchlo sa meniacom svete. Bytostne sa ich taktiež dotýkajú aj problémy spojené s kultúrnou a ekonomickou globalizáciou a environmentálnou zmenou.

V rámci projektu PROMISE sa pozornosť venuje predovšetkým tomu ako mladí ľudia na tieto výzvy reagujú a aké spoločenské inovácie do spoločnosti prinášajú. Inovácie sa v tomto prípade chápu ako reakcie mladých ľudí na konfliktné situácie, ktoré môžu mať negatívny, ale aj pozitívny dopad na celú spoločnosť. Zároveň sa však v projekte sledujú možnosti, ako je možné tieto konfliktné zóny usmerniť smerom k pozitívnemu sociálnemu zapojeniu mladých ľudí do riešenia problémov.

2016-06-14 PROMISE group photoVýskumná časť projektu zahrňuje dve etapy. V prvej časti projektu sa pod záštitou nemeckého výskumného centra GESIS uskutoční celoeurópsky výskum hodnôt medzi mladými ľuďmi. V druhej etape sa v každej spolupracujúcej krajine realizuje analýza troch vybraných prípadových štúdií. Tieto štúdie odzrkadľujú určité špecifické problémy danej spoločnosti. Ich jednotiacim prvkom je však zameranie sa na mladých ľudí, ktorí sa pokúšajú zvládať a riešiť problematické a konfliktné situácie.