Začiatkom septembra 2021 boli procesy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica opätovne monitorované a preverené externou certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia. Nemocnica potvrdila svoje zameranie na kvalitu a nielen úspešne obhájila certifikovaný predmet činnosti, ale preukázala, že plne spĺňa požiadavky ISO 9001 na realizáciu vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v odboroch zdravotnej starostlivosti. 

Druhá nemocnica v SR s certifikáciou pre vedu a výskum

„Vedu a výskum považujeme za jednu z našich priorít, pretože významným spôsobom zvyšuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na nastavovaní procesného a projektového riadenia v oblasti biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, ale i úspešnej implementácii do praxe pracujeme už niekoľko rokov,“ priblížila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Snaha nemocnice bola úspešná a potvrdená získaním certifikátu kvality ISO 9001 pre realizáciu vedy a výskumu. Je tak len druhou nemocnicou v SR, ktorá spĺňa uvedenú normu.

Získanie certifikácie v tejto oblasti významne zvyšuje kredit nemocnice na poli vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti – ako riešiteľa, či potenciálneho partnera v národných i medzinárodných štúdiách.

„Ako príklady vedecko-výskumných projektov môžeme uviesť dva aktuálne implementované v oblasti telemedicíny, početné menšie štúdie na jednotlivých pracoviskách, prípravu implementácie ERAS Protokolov, ako i našu participáciu v pripravovaných medzinárodných projektoch (Horizon Europe) a podobne. Veríme, že získanie ISO 9001 v tejto oblasti je ďalším pomyselným míľnikom v rozvoji vedecko-výskumnej činnosti Rooseveltovej nemocnice,“ približuje docent Igor Martuliak, vedúci oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie.

Garancia kvality na najbližšie tri roky

Nemocnica vybudovala a zaviazala sa udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek európskej normy ISO 9001 v roku 2008. Odvtedy bola pravidelne recertifikovaná.

Uskutočnený audit opätovne preukázal plnenie štandardov kvality a nemocnica je certifikovaná na nasledujúce tri roky. Potom si návštevu audítorov na oddeleniach opätovne zopakujú.