Projekt spoločnosti VAV invest, ktorý by mal priniesť dostupné bývanie na úrovni pre mladých ľudí, ktorí zatiaľ nemajú dostatok zdrojov na vlastný byt, prípadne nespĺňajú podmienky na hypotéku, by mohol v lukratívnej lokalite priniesť až 225 nájomných bytov.

VAV invest má pre projekt pripravený systém financovania, ktorý by nájomcom priniesol výhodné podmienky nájmu s možnosťou následného odkúpenia bytu. Aby však mohli byť podmienky nastavené výhodne pre nájomcov, počíta investor so spoluprácou mesta. „Od mesta nechceme peniaze, ale chceme aby mesto projekt podporilo tým, že byty odkúpi. Otvorene poviem, že my sme developeri, nie správcovia nehnuteľností. A z môjho pohľadu je tento projekt pre mesto zaujímavý,“ povedal na tohto týždňovom zasadnutí komisie Mestského zastupiteľstva pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť konateľ investičnej spoločnosti Peter Valach.

Celá výstavba by mala stáť 11 miliónov eur a investor ju plánuje vybudovať v dvoch etapách. V prvej, ktorá sa môže v prípade súhlasu samosprávy začať budovať už na budúci rok, by sa malo vybudovať 100 bytov. V ďalšej etape potom ďalších 125 bytových jednotiek. Po odovzdaní stavby by prešli byty do vlastníctva mesta a s nimi aj dlhodobý záväzok vo financujúcej banke. Mesto by tento záväzok splácalo z nájmov, pri ktorých sa počíta aj s rezervou v prípade výpadku platenia nájomcami. Spoločnosť VAV invest má už dnes vďaka prihlasovaniu prostredníctvom svojej internetovej stránky v databáze takmer stovku záujemcov. Celkovo chce investor mestu garantovať minimálne 85% zaplnenosť bytov.

Zmluvy s nájomníkmi by boli postavené na 5 rokov s možnosťou následnej prolongácie, alebo odkúpenia bytu. Ako pred komisiou MsZ uviedol Juraj Bielik zo spoločnosti Colliers International, ktorá systém financovania pripravila, projekt je nastavený ako samofinancovateľný: „Mesto odkúpi celý bytový projekt, bez aby to išlo do zadĺženia. Z čisto účtovného pohľadu vznikne mestu dlhodobý záväzok, nie dlhodobý úver. Splátkový kalendár je nastavený na 30 rokov splácania, ale to je pre mesto flexibilné,“ upresnil s tým, že ako budú nájomcovia svoje byty odkupovať, tak môže mesto svoj záväzok znižovať, čím ušetrí aj na úrokových sadzbách. Mesto bude môcť navyše ovplyvniť aj predajnú cenu bytov.

Nájomcom nebude ponúknutá len možnosť pomerne nízkeho nájmu do tristo eur aj s energiami, ale následne možnosť odkúpenia po piatich rokoch. Investor predpokladá, že budúci nájomca pri podpise zmluvy o budúcej nájomnej zmluve zloží do depozitu financujúcej banky kauciu vo výške šesť mesačného nájmu a pri podpise nájomnej zmluvy, ktorá sa bude podpisovať pri kolaudácii daného bytu, zloží ďalšiu časť kaucie v rovnakej výške. Po piatich rokoch, ak vyžije možnosť predkupného práva, bude si môcť nájomca odkúpiť byt do osobného vlastníctva za kúpnu cenu zníženú o 50% už zaplateného nájmu za obdobie 5 rokov s prihliadnutím k inflačnému koeficientu. Štandardná kúpna cena bytov, ktorých rozloha by sa mala pohybovať okolo 60 metrov štvorcových, by sa mala, bez vyššie uvedeného zníženia, pohybovať na úrovni okolo 50 000 eur + DPH.

Pre začatie projektu potrebuje developer súhlas Mestského zastupiteľstva, ktoré by malo odsúhlasiť memorandum o spolupráci na tomto projekte.