Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa v piatok na pracovnej porade stretli s primátorom Banskej Bystrice Petrom Gogolom, námestníčkou pre služby Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici  Máriou Filipovou a vedúcim Oddelenia školstva MsÚ Stanislavom Kútikom. Témou porady bol návrh racionalizácie základných škôl v meste.

Jedna škola má zaniknúť aj na Fončorde. Ktorá to bude, nie je jasné, v minulosti sa ale uvažovalo o zlúčení ZŠ Okružná a ZŠ Moskovská. Ilustračné foto: zsmosbb.eu.

Riaditelia škôl sa oboznámili s analýzou, ktorá jasne definuje, že k racionalizácii škôl je potrebné pristúpiť z ekonomických dôvodov. V roku 2012 chýba na prevádzku mestských základných škôl 238 500 eur.  Zároveň platí, že demografický vývoj klesol, kapacity škôl sú nenaplnené (využiteľnosť na 51,96%) a financie  na školstvo z podielových daní  na školské zariadenia a od štátu na školy, nestačia na pokrytie prevádzkových nákladov, o investičných  potrebách ani nehovoriac.  Na investície v základných školách, ktorých výsledkom by nebol ani tak rozvoj, ako nevyhnutné rekonštrukcie z dôvodov opotrebovania, zníženia energetickej náročnosti a odstránenia havarijných stavov, je potrebných cca 6,5 milióna eur.

Riaditelia škôl sa na dnešnej porade zhodli na potrebe racionalizácie v záujme zvyšovania kvality školstva v meste Banská Bystrica. Východiskový materiál hovorí o dvoch školách (jedna v Sásovej a druhá na Fončorde), ktoré by mali byť vyradené zo siete. Analýza, ktorú budú riaditelia škôl v najbližšom období  pripomienkovať hovorí aj o tom, že v prípade racionalizácie by počet škôl v červených číslach mohol zostať na úrovni 0 až tri školy, namiesto súčasných desať škôl.

Ďalšie príjmy do rozpočtu pre sektor základného školstva by mohli pre samosprávu plynúť z  využitia priestorov budov zrušených základných škôl inými subjektami. V rámci prípravy procesu racionalizácie bude mesto Banská Bystrica naďalej komunikovať so všetkými dotknutými skupinami, aby tento neľahký proces  prebehol bez problémov.