Mesto Banská Bystrica sa postupnými krokmi približuje k napĺňaniu vízie, ktorú načrtol prijatý generel nemotorovej dopravy. Ten okrem samotných cyklotrás navrhuje aj viaceré cyklostanoviská. Práve také teraz mesto plánuje zrealizovať na Huštáku.

Samospráva v týchto dňoch zverejnila verejnú súťaž na vypracovanie návrhu na prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici v lokalite Hušták. Návrhy chce zbierať do polovice januára a následne by sa k nim v hlasovaní na internetovej stránke mesta mohla vyjadriť verejnosť.

Návrh musí obsahovať návrh prístrešku vrátane stojana na minimálne päť bicyklov s možnosťou dopĺňania počtu podľa potreby, stôl, lavičku, infopanel s mapou cyklotrás a najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v meste a okolí, informáciami o možnostiach kultúrneho a spoločenského vyžitia v meste s možnosťou umiestnenia reklamy pre potenciálnych sponzorov. Musí svojim jedinečným dizajnom súvisieť s mestom Banská Bystrica a obsahovať okrem moderných prvkov aj prvky pripomínajúce históriu mesta. Cyklostanovisko na Huštáku by malo byť podkladom pre ďalšie takéto objekty, ktoré by v budúcnosti mohli v rámci mesta pribudnúť.

Na projekt získalo mesto grant vo výške tri tisíc eur vďaka hlasovaniu verejnosti z nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP. V rámci rovnakého fondu tejto nadácie získala v tomto roku Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica až desať tisíc eur za účelom osvety o rozvoji nemotorovej dopravy.

Podrobnosti verejnej súťaže na vypracovanie návrhu na cyklostanovisko v lokalite Hušták nájdete na stránke mesta.  Súťaž bude ukončená určením poradia návrhov porotou a udelením odmeny prvým trom účastníkom v poradí s najvyšším počtov získaných bodov.