Od 2. februára 1971, kedy v iránskom meste Rámsár bola prijatá medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí – Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vtáctva (Ramsarská konvencia), každý rok práve v tento deň oslavujeme Svetový deň mokradí.

Document-page-001 (1)Mokrade poskytujú prostredie pre život obrovskému množstvu živočíchov a rastlín, ochraňujú pobrežia, fungujú ako prírodné špongie v prípade povodní a ukladaním oxidu uhličitého regulujú klimatickú zmenu. Od existencie vôd a mokradí sú priamo závislé aj niektoré činnosti ako sú rybolov, pestovanie ryže, doprava, cestovný ruch či zásobovanie vodou.

Práve na túto oblasť budú zamerané tohtoročné podujatia pri príležitosti Svetového dňa mokradí pod heslom Mokrade poskytujú živobytie viac ako jednej miliarde ľudí na celom svete!, ktoré organizujú rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – Štátna ochrana prírody SR a  Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom podujatí je osloviť najmladšiu generáciu a priblížiť jej tému mokradí, a to prostredníctvom súťaže, výučbových programov, prednáškami, besedami, premietaním filmov, interaktívnymi hrami či tvorivými dielňami.

Slovenská agentúra životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky a v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR pripravila aj interaktívny program pre žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. Výučbovým programom, ktorého súčasťou bude tematická prednáška, premietanie filmu a ekohry, sa pokúsia zaujať žiakov základných škôl a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR aj prostredníctvom svojich organizačných útvarov – správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych centier ochrany prírody v rôznych regiónoch Slovenska.

Sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil v tomto roku súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí. Od 2. februára do 3. marca 2016 sa do súťaže môže zapojiť mládež (od 15 do 24 rokov) so snímkami, ktoré zobrazujú ľudí využívajúcich mokraď pre svoje živobytie. Hlavnou cenou súťaže je letenka do mokraďovej destinácie podľa výberu výhercu.