Jedná sa o daň z nehnuteľnosti a daň za psa, ktorých správcom a teda aj vyberateľom je Mesto.

Daň z nehnuteľnosti

ilustračné foto

Kto platí daň z nehnuteľnosti? Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú povinní podať všetci tí, ktorí v roku 2010 nadobudli pozemok, stavbu, byt, nebytový priestor, alebo inú nehnuteľnosť, či už kúpou, alebo darovaním, pričom sa povolenie vkladu do katastra nehnuteľností uskutočnilo do konca minulého roka, prípadne ak ste nehnuteľnosť zdedili na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, alebo išlo o inú zmenu skutočností, ktoré vplývajú na daňovú povinnosť (vydanie stavebného povolenia, zmena výmery pozemku, zmena druhu pozemku…).

Kto daň z nehnuteľnosti neplatí? Ak predaj nehnuteľnosti prebehol v minulom roku, ale nehnuteľnosť nadobudnete až po 1.1.2011 (povolením vkladu Správou katastra), daňovníkom sa stávate až na rok 2012 a daň z nehnuteľnosti bude teda platiť pôvodný vlastník (predávajúci). V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. však daňovníkom (predávajúcemu a kupujúcemu) vyplýva povinnosť ohlásiť správcovi dane písomne všetky skutočnosti, dôležité pre vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho, po dni, kedy tieto skutočností nastali.

Dokedy môžem zaplatiť daň z nehnuteľnosti? Platí sa na základe podaného daňového priznania. Daňové prizanie za všetky nehnuteľnosti, ktoré vlastníte k 1.1.2011, ste povinní podať do 31.1.2011.

Aká je sadzba dane? Od roku 2009 sa sadzby dane z nehnuteľností nemenili – sú rôzne pre jednotlivé časti mesta – nájdete ich tu…

Kde môžem zohnať tlačivo k dani z nehnuteľnosti? Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete v klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici, na stránke mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – priamo tu… alebo na stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk – priamo tu… (tlačivá, rovnako ako sadzby dane sa od roku 2009 nemenili)

Ako podať daňové priznanie? Je dôležité, aby ste v daňovom priznaní okrem osobných údajov uviedli aj kontakt na vás (telefón, mail…), na ktorom vás v prípade nezrovnalostí môže správca dane zastihnúť. K daňovému priznaniu je tiež vhodné priložiť aj fotokópie dokladov o vzniku, zániku, alebo zmene skutočností. (rozhodnutie o povolení vkladu, uznesenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva, kúpnopredajnú zmluvu…)

Kde podať daňové priznanie? Daňové prizanie podávate obci (mestu), na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie môžete podať buď osobne v klientskom centre MsÚ Banská Bystrica, alebo poštou na adresu Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Ak ste platcami dane z nehnuteľnosti, v ktorej aj bývate, a do 1.1.2011 ste dosiahli 62 rokov, máte právo uplatniť si nárok na zníženie tejto dane o 50%.

Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2011 platobným výmerom, v ktorom bude uvedená splatnosť dane z nehnuteľnosti.

Daň za psa

Dokedy môžem zaplatiť daň za psa? Daň za psa treba uhradiť do 31.1.2011.

Platobný výmer posiela správca dane daňovníkovi iba raz – pri prihlásení psa do evidencie, teda keď sa pes stane predmetom dane. Ak je pes ešte nezaevidovaný, alebo ste neoznámili zmenu, alebo zánik daňovej povinnosti, ste povinní splniť si túto oznamovaciu povinnosť v klientskom centre na pracovisku daní a poplatkov. Pri zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi, resp. držiteľovi psa známku bez úhrady, ktorú je ale pri zániku daňovej povinnosti potrebné vrátiť, alebo zaplatiť poplatok za jej nevrátenie.

Aká je sadzba dane? Sadzba dane sa pre rok 2011 nezmenila a je vo výške 33,19 EUR za kalendárny rok na psa chovaného, alebo držaného na území mesta, okrem rodinných domov. Tam platí suma 16,59 EUR za kalendárny rok na psa chovaného, alebo držaného nepretržite v rodinnom dome.

Ako môžem uhradiť daň za psa? Daň za psa možno uhradiť bezhotovostne na účet 1203039006/5600 s variabilným symbolom uvedeným v pôvodnom platobnom výmere a špecifickým symbolom určujúcim zdaňovacie obdobie roku 2011. Daň môžete uhradiť aj v hotovosti v klientskom centre mestského úradu. Pri platbe v hotovosti predložte pôvodný platobný výmer – ušetrí sa tým čas pre zistenie variabilného symbolu pre úhradu dane.

Viac o dani za psa na stránke Mesta Banská Bystrica…