Časť stromov v Mestskom parku na Tajovského ulici je vyschnutá a poškodená. Celkovo ide o osem drevín. Podľa hodnotenia, ktoré vykonal certifikovaný arborista, vyschnuté sú na 40 až 95 percent a bolo doporučené ich odstránenie. Mesto teraz pristúpi k výrubu štyroch z ôsmich rizikových drevín.   

V Mestskom parku je aktuálne 699 stromov. Z drevín sa v mestskom parku nachádzajú lipy, pagaštany, javory, jasene, jelše a miestami aj topole i orech čierny. Okraj jeho južnej časti lemujú platany. Vysadené sú aj smreky, agáty, hraby, buky, bresty a strieborná forma smreka pichľavého. Prevládajú najmä domáce druhy.

„Žiadosť o vykonanie výrubu vysokorizikových stromov zaslal správca – Záhradnícke a rekreačné služby na Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, ktorý ich výrub pripustil s tým, aby neboli poškodené okolité objekty a stromová vegetácia. Mestský park bol totiž v roku 1994 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,“ hovorí Martin Majling, 2. zástupca primátora mesta.

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) z celkového počtu poškodených a vyschnutých drevín vyrúbu štyri, a to jednu lipu veľkolistú, jeden smrek pichľavý a dva javory horské obyčajné. Ide o stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti chodníkov a predstavujú potenciálne riziko pre návštevníkov parku.

„Výruby sa môžu robiť len mimo vegetačného obdobia, preto s odstránením drevín začneme v pondelok, 27. februára 2023,“ povedal Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Ďalšie štyri stromy: smrek pichľavý, smrek obyčajný a dva javory horské obyčajné, ktoré arborista taktiež označil za rizikové, nateraz ZAaRES nevyrúbe. Sú na miestach, kde sa návštevníci nepohybujú.

„Prioritou samosprávy zostáva revitalizácia mestského parku do podoby, akú si toto miesto zaslúži. Zámerom je zachovať pôvodnú kompozíciu a priestorové usporiadanie nielen vegetačných, ale i architektonických prvkov pre súčasné aj budúce generácie,“ doplnil Miroslav Strelec z kancelárie primátora mesta Banská Bystrica.