Návratnú bezúročnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 milióna eur, ktorá prichádza na podporu samospráv v súvislosti s očakávaným výpadkom príjmov z podielových daní, Banská Bystrica využije na obnovu verejného osvetlenia.

Informácia, že verejné osvetlenie v Banskej Bystrici je nevyhovujúce a v mnohých lokalitách v kritickom stave, poslancov mesta na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva pred dvomi týždňami prekvapila. Mesto s takouto masívnou investíciou skôr nepočítalo a hovoriť sa o nej začalo len v poslednom čase. Poslanci mesta aj preto žiadali viac informácií a v úvode septembra ešte tento zámer vedenia samosprávy neschválili. Stalo sa tak však po dvoch týždňoch v rámci riadneho 12. zasadnutia zastupiteľstva. Sumu 1,9 milióna eur Banská Bystrica investuje do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ ako správca verejného osvetlenia v súčinnosti s prevádzkovateľom sústavy verejného osvetlenia v Banskej Bystrici, spoločnosťou PROGRES – HL, spracovali v roku 2019 materiál o aktuálnom stave osvetlenia a odprezentovali ho na tohtoročnom februárovom zasadnutí MsZ. Tohtoročný rozpočet mesta však okrem bežnej údržby s komplexnou obnovou nepočítal.

„Cieľom bolo upozorniť poslancov na nevyhnutnosť a akútnosť potreby riešenia problémov s verejným osvetlením. Do rozpočtu na rok 2021 sme plánovali zakomponovať finančné prostriedky na odstránenie najkritickejších svietidiel, stožiarov i rozvádzačov verejného osvetlenia. Našu snahu síce negatívne ovplyvnilo a zabrzdilo koronavírusové obdobie, no na druhej strane sme dostali možnosť získať návratnú finančnú výpomoc od štátu a okamžite ju investovať  do oblasti, ktorá v súčasnosti najviac trápi mesto,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta vyhodnotilo podmienky a možnosti čerpania štátnej finančnej výpomoci, čomu predchádzalo aj spracovanie zoznamu investičných priorít. „Potreba riešenia kritického stavu verejného osvetlenia vyšla ako jediná investičná akcia, ktorú by bolo možné realizovať do konca roka 2020. K návrhu čerpania návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu verejného osvetlenia však vznikla na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 8. septembra medzi poslancami rozsiahla diskusia, ktorá viedla k odloženiu hlasovania. Počas dvoch týždňov boli zo strany odborných útvarov a vedenia mesta poskytnuté poslancom ďalšie podrobné informácie, ktoré im pomohli zorientovať sa pri rozhodovaní a návrh nakoniec podporiť,“ dopĺňa hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Veľká investícia bez verejného obstarávania

Viacerí poslanci už skôr poukazovali na chýbajúce verejné obstarávanie na dodávateľa komplexnej obnovy verejného osvetlenia. Samospráva však plánuje využiť súčasného dodávateľa údržby siete verejného osveltenia.

Mesto to zdôvodňuje tak, že má so spoločnosťou PROGRES – HL s.r.o. uzatvorenú platnú zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže. Na základe tejto zmluvy spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. prevzala na seba aj záväzok, že zabezpečí opravu, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. V spolupráci so zmluvným partnerom využíva mesto zmluvne dohodnuté ceny ešte z roku 2005. Celková cenová ponuka spoločnosti PROGRES – HL je podľa samosprávy oproti projekčným cenám nižšia o 360 000 eur bez DPH.

„Aj tento fakt poukazuje na to, že aj keď práce nebudú realizované ako výsledok verejného obstarávania, budú finančné prostriedky využité efektívne a výhodne. Vzhľadom na existenciu tohto zmluvného vzťahu, a tiež fakt, že spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. si plní svoje zmluvné povinnosti, vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý by mal realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia (alebo jeho časti) by nebolo v súlade s platnou zmluvou, ktorá je pre mesto záväzná. Je tiež potrebné uviesť, že na to, aby mohla spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. začať odstraňovať havarijný stav verejného osvetlenia vo vytypovaných lokalitách okamžite, má nielen dostatočné personálne a technologické kapacity, ale zároveň podrobne pozná stav stožiarov, svietidiel a elektrických rozvodov,“ dopĺňa prednostka MsÚ Marica Koreňová.

Rozsah prác, ktoré sa budú realizovať v mestskej časti Uhlisko a v časti Fončordy nepodliehajú spracovaniu projektovej dokumentácie a stavebnému povoleniu, keďže sa nepočíta s budovaním novej siete verejného osvetlenia, ale s výmenou jednotlivých súčastí tej pôvodnej.