Už avizované zvýšenie miestnych daní, ale aj rozpočet mesta pre nasledujúci rok. To sú hlavné body programu 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice, ktoré je naplánované na utorok 13. decembra. V programe má až 36 bodov, pričom už teraz možno predpokladať, že tieto poslanci v jeden deň prerokovať nestihnú.

Zvýšenie miestnych daní je nevyhnutnou požiadavkou pre schválenie budúcoročného rozpočtu. Na ich zvýšení je v poslaneckých radoch predbežne všeobecná zhoda. Veľká diskusia sa však už tradične očakáva k samotnému návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014. Budúcoročný rozpočet navyšuje oproti vlaňajšku prostriedky najmä na propagáciu a marketing mesta, kde je navýšenie o zhruba 400 tisíc eur oproti  roku 2011 spôsobené okrem iného aj už schváleným spolufinancovaním cezhraničného projektu Budovania produktov turizmu. Samospráva sa vo väčšej miere zameria aj na elektronizáciu verejných služieb, mierne by sa mal navýšiť aj počet mestských policajtov.

Okrem rozpočtu pre budúci rok sa budú poslanci zaoberať aj štvrtou zmenou rozpočtu pre aktuálny rok. Rozpočet sa v príjmovej i výdavkovej časti zvýši o 3 300 eur, v rámci balíka celého rozpočtu v sume 45 973 387 eur sa však udialo, respektíve oficiálne po schválení udeje, aj množstvo nevyhnutných presunov v rámci jednotlivých kapitol, ktoré zreálňujú rozpočet mesta.

V tomto objekte by malo mesto poskytovať sociálne služby seniorom. Foto: Úrad vlády

Pred poslancov sa dostane aj návrh na prevod vlastníctva bývalého Eurohotela na Kačici z Úradu vlády späť na mesto. Samospráva by v týchto priestoroch chcela zriadiť dom sociálnych služieb pre zhruba dvadsiatku seniorov, ale viacerí poslanci už poukázali na ekonomickú neefektívnosť prevádzky takéhoto zariadenia v ponúkanej budove. Ako však vyplýva z predloženého materiálu, náklady by po rozpočítaní na jedného klienta boli porovnateľné s iným obdobnými zariadeniami.

Poslanci by sa mali vyjadriť aj k participácii mesta na projekte výstavby nájomných bytov pre mladých na Belvedéri, ktorú navrhuje spoločnosť VAV invest. Svoj projekt už prezentovala pred Komisiou pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. Mestská rada si ale vyžiadala odborné ekonomické stanovisko a predložiť ho následne zastupiteľstvu v prvom polroku 2012. Je preto pravdepodobné, že skôr sa zastupiteľstvo návrhom zaoberať nebude, respektíve vysloví len stanovisko v duchu návrhu Mestskej rady. Napriek odporúčaniu rady však primátor predkladá tento návrh na žiadosť investora.

Okrem iného by sa mali poslanci zaoberať aj vyhlásením pamätihodností mesta, medzi ktoré by mali byť zaradené viaceré udalosti, diela i osobnosti súvisiace s Banskou Bystricou. Zastupiteľstvo by malo schváliť aj menšinový vstup do spoločnosti VISIT BB.

Zasadnutie vo veľkej sále Mestského úradu začína v utorok 13. decembra o 9.00 h. BBonline.sk bude tradične pri tom s textovým online prenosom.