Pár dní po voľbách, naposledy v tomto volebnom období, sa vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici stretli poslanci mestského zastupiteľstva. Pre deviatich zo súčasných 31 zastupiteľov išlo o posledné rokovanie, keďže od voličov už ďalší mandát nedostali alebo sa o funkciu ani neuchádzali.

Najzaujímavejším bodom rokovania bolo schválenie materiálu, ktorým mesto určilo zoznam objektov v meste, ktoré neplánuje predať. K vypracovaniu takéhoto zoznamu zaviazali poslanci na návrh Vladimíra Pirošíka (BBA), po súhlase naprieč politickým spektrom, úrad ešte v minulom roku a pôvodne sa o zozname malo rokovať už v prvom polroku tohto roka. Popudom k návrhu bola pravidelná aktualizácia opačného zoznamu, v ktorom mesto zverejňuje zoznam svojho neupotrebiteľného majetku vhodného na odpredaj.

Utorňajšie rozhodnutie poslancov o zozname majetku, ktorý v súčasnosti považuje samospráva za trvale nepredajný však neznamená, že by tieto objekty v budúcnosti nemalo možnosť mesto odpredať. Keby však v budúcnosti takýto záujem vznikol, okrem štandardného schválenia odpredaja, by tak bolo potrebné meniť aj ďalšie súvisiace všeobecne záväzné nariadenie. Po rokoch rozpredajov mestských budov či pozemkov ide vôbec prvýkrát o rozhodnutie opačného charakteru.

Na zozname sú nehnuteľnosti slúžiace potrebám obyvateľov jednotlivých mestských častí, nehnuteľnosti historického významu a nehnuteľnosti, pri ktorých mesto plánuje ich využitie do budúcnosti.

Medzi mestskými nehnuteľnosťami, ktoré mesto neplánuje predávať, však nájdeme aj také, ktoré dlhodobo chátrajú. Medzi nimi napríklad budovu bývalého PKO na Lazovnej ulici.

Majetky, ktoré mesto považuje za trvalo nepredajné

 • Hodinová veža na Námestí SNP
 • Budova Barbakanu na Námestí Štefana Moyzesa
 • Budova a areál Mestského úradu v Banskej Bystrici
 • Robotnícky dom
 • Kaštieľ Radvanských a okolitý park
 • Hotel Národný dom
 • Objekt a areál amfiteátra
 • Kultúrne domy v Podlaviciach a Šalkovej
 • Objekt Šusterskej bašty na Kollárovej ulici
 • Objekt bývalého PKO a bašty na Lazovnej ulici
 • Mestský park
 • Park pod Pamätníkom SNP
 • Lesné pozemky mesta zahrnuté v Programe starostlivosti o les
 • Krematórium a dom rozlúčky v Kremničke
 • Budovy 11 základných škôl v meste a ZUŠ J. Cikkera
 • Budovy 26 materských škôl
 • Budova materskej školy – očného sanatória na Slnečnej ulici
 • Budova detských jaslí, Trieda SNP 15
 • Zariadenia sociálnej starostlivosti
 • Požiarne zbrojnice v Kremničke, Uľanke, Rakytovciach a Iliaši
 • Zvonice v Rakytovciach, Kremničke, Sásovej, Rudlovej, Podlaviciach a Skubíne
 • Bytové domy mesta na Šalgotarjánskej ulici
 • Budova na Kollárovej 14
 • Areál budov na Rudlovskej ceste 20-22
 • Budovy bývalej školy na Magurskej ulici
 • Budovy bývalej školy na Tatranskej ulici