Mesto Banská Bystrica sa po druhýkrát zapojilo do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo mesto finančné prostriedky, ktoré použije na mzdy opatrovateliek.

Opatrovateľská služba je jednou zo sociálnych služieb mesta, ktoré sa poskytujú priamo v domácnostiach seniorov, ktorí tak môžu naďalej bývať v domácom prostredí, s nevyhnutnými činnosťami im však pomáhajú opatrovateľky priamo v teréne.

Opatrovateľská služba je tak často alternatívou k nevyhnutnej pobytovej službe. Opatrovateľky pomáhajú pri pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní, presune klientov na lôžko, ale zaisťujú aj donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla i dohľad na určený počet hodín. Opatrovateľky sa v domácnostiach seniorov postarajú aj o bežné upratovanie, umytie riadu, pomôžu s prípravou stravy, menších nákupoch, praní či žehlení. Zaisťujú tiež sprievod na lekárske vyšetrenia či na úrady a ďalšie.

Cieľom projektu mesta, s ktorým sa úspešne Banská Bystrica uchádzala o podporu, je podporiť opatrovateľskú službu a zároveň predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

Banskobystrická samospráva úspešne realizovala v rokoch 2019 až 2021 projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica, prostredníctvom ktorého zamestnávala 20 opatrovateliek. Na základe dobrej skúsenosti chce mesto v realizácii projektu pokračovať aj naďalej.

Projekt sa začal realizovať od decembra tohto roka a potrvá až do novembra 2023. Mestu sa tak podarilo získať stopercentný nenávratný finančný príspevok vo výške 408 tisíc eur. Využije ich na mzdy opatrovateliek, ktoré samospráva zamestnáva.

V meste pod Urpínom sa umožní poskytovanie opatrovateľskej služby pre väčší počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom či seniorov, a podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí s rodinou a v komunite.

Viac o opatrovateľskej službe mesta sa záujemcovia dočítajú na web stránke samosprávy.