Mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Meracia stanica je umiestnená na Uhlisku a je schopná kontinuálne merať trinásť veličín.

Vyhodnocovanie jednotlivých údajov umožní samospráve v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Meteorologická stanica meria napr. koncentrácie oxidu dusičitého, ozónu, oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého, prachových častíc PM 2,5 a PM 10. Medzi ďalšie veličiny patrí teplota farby svetla, intenzita osvetlenia, UV index, atmosférický tlak aj teplota, relatívna vlhkosť a hladina akustického tlaku.

„Zvyšovanie kvality života obyvateľov, znižovanie prašnosti a produkcie CO2, ako aj realizácia ďalších opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy patrí k našim prioritám. V súčasnosti sa zameriavame na zelené témy, budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie záujmu obyvateľov zapájať sa do plánovania a realizácie zmien vo verejnom priestore. Som rád, že inštalácia tejto stanice je ďalší krok, ktorým prispejeme k meraniu kvality ovzdušia v našom meste, k zvyšovaniu informovanosti smerom k verejnosti a zavádzaniu potrebných opatrení,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Mnohé mestá na Slovensku dlhodobo avizujú problémy so znečisteným ovzduším, pričom ťažisko problému sa v posledných rokoch presúva najmä na dopravu, energetiku a priemyselné zóny. Preto sa samospráva v súčasnosti pripravuje na nové programové obdobie, a zároveň realizuje viacero environmentálnych projektov zameraných na regeneráciu vnútroblokov, vypracovanie klimatickej stratégie, zlepšenie energetickej efektívnosti budov a energetického manažmentu, ako aj plánovanie udržateľnej mobility. Mesto pripravuje aj projekt modernizácie cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66, ktorý zefektívni dopravu na vyťažených dopravných uzloch. Cieľom je prispieť k skvalitneniu dopravy či ovzdušia v meste.

„Inštalácia tejto stanice sa realizovala v rámci rekonštrukcie časti verejného osvetlenia a na prenos údajov do centra používa IoT (internet vecí) sieť verejného osvetlenia. Meracia stanica nám umožní sledovať mnoho veličín, na základe ktorých vieme, okrem iného, pristúpiť k lepšej regulácii intenzity verejného osvetlenia, ako aj k lepšiemu energetickému manažmentu,“ dopĺňa Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Dáta z meteostanice sú prístupné širokej verejnosti na tomto mieste a na oficiálnom webe samosprávy .

„Lokálne dáta o kvalite životného prostredia sú pre nás nevyhnutné z hľadiska stanovenia si priorít mesta, a následného plánovania environmentálnych opatrení. Merania nám doplnia informácie, ktoré máme z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Verím, že postupne sa nám podarí takéto stanice doplniť aj do ďalších častí mesta,“ povedal Martin Lakanda, koordinátor pre životné prostredie mesta Banská Bystrica.