V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica 2 088 detí. Ich počet pritom v posledných rokoch rastie. Vlani prijali do škôlok 646 detí a pre školský rok 2012/2013 je už zapísaných 716 detí.

Situácia v materských školách v meste sa v poslednom období zmenila natoľko, že mnohí rodičia nemôžu umiestňovať svoje deti do škôlok v mieste ich trvalého bydliska, pretože tie sú jednoducho plné. Aj z tohto dôvodu mesto plánuje postupné zvyšovanie kapacít materských škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Už od septembra pribudne jedna trieda v MŠ na Tatranskej ulici, kde bude sprevádzkovanie ďalšej triedy stáť jednorázovo vyše 4 tisíc eur. O tisíc eur viac vynaloží samospráva aj na zriadenie triedy v materskej škole na Slnečnej ulici, kde vznikne alokovaná trieda škôlky z neďalekej Šalgotarjánskej ulice. Priestory, ktoré tu chce mesto využiť boli v minulosti prenajímané, ale nájom už bol ukončený. Oba priestory chce mesto zrenovovať počas leta.

Ako poslancov Mestského zastupiteľstva v správe o zvyšovaní kapacity v materských školách informoval vedúci školského úradu Stanislav Kútik, podobné možnosti sa črtajú aj pre ďalšie roky. Na stránkach portálu BBonline.sk sme vás už informovali, že sa počíta s možným presunom Centra voľného času z Magurskej ulice. Priestory traktu materskej školy, ktoré v minulosti na tento účel aj slúžili, by mohli byť v budúcnosti opäť využité pre vytvorenie dvoch tried tamojšej materskej školy. V škôlke na Strážovskej ulici bola jedna z tried prerobená na odbornú učebňu, ale opätovne by sa jej úpravou dala získať trieda pre malé deti. Mesto tiež počíta, že v prípade potreby by ukončilo nájom Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v materskej škole na Karpatskej ulici a rovnako by tam mohla vzniknúť ďalšia trieda pre potreby MŠ. Horšia je situácia na Fončorde a v Radvani, kde by nové priestory pre materské školy museli v budúcnosti vznikať v priestoroch základných škôl na Moskovskej a Radvanskej ulici a mesto by na ich úpravy muselo vynaložiť nepomerne vyššie prostriedky. Kde dôjde k rozšíreniu tried na budúci rok, bude jasné po marcovom zápise.