Mesto Banská Bystrica hľadá odborníka v oblasti energetiky.  Prostredníctvom neho chce dosiahnuť efektívnejšie využívanie elektrickej, tepelnej či plynovej energie.

Samospráva viackrát uspela v projektoch zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, najmä materských škôl. Vďaka zatepleniu stien, výmene okien, hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy, osadeniu solárnych kolektorov na ohrev teplej vody, radiátorov s termostatickými ventilmi a ďalším opatreniam, môže mesto ušetriť financie.

„Aby sme mohli dosahovať a relevantne vyhodnocovať tieto úspory, hľadáme do svojich radov uchádzača na pozíciu energetik mesta Banská Bystrica. Všetci záujemcovia musia mať prax v oblasti energetiky minimálne päť rokov a poznať príslušnú legislatívu a vyhlášky. Hľadaný zamestnanec bude sledovať energetickú situáciu vo všetkých mestských objektoch vrátane spotreby elektrickej energie v oblasti verejného osvetlenia. Zároveň bude navrhovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti,“ objasňuje Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Pred spustením vykurovacej sezóny

Mesto chce mať vybraného energetika na jeseň, aby bolo možné začať s realizáciou plánovaných zámerov už na začiatku spustenia zimnej vykurovacej sezóny. Budúci zamestnanec mestského úradu začne s odborom rozvojových aktivít mesta pracovať aj na ďalších dôležitých úlohách.

„Máme v úmysle urobiť celkový audit spotreby energií v Banskej Bystrici, a následne navrhnúť opatrenia na ich efektívne využitie. Tam, kde to bude možné, chceme prejsť na zelené obnoviteľné zdroje energie. Zároveň nás čaká vypracovanie a aktualizovanie strategického dokumentu hospodárenia s tepelnou a elektrickou energiou,“  dopĺňa Martin Vyleťal.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 24. júla osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie k výberovému konaniu sú dostupné na webovej stránke mesta: