Mesto chce vďaka vyše 400-tisícovej dotácii od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť opatrovateľskú službu, ktorá je pre obyvateľov odkázaných na pomoc iných mimoriadne dôležitá. V Banskej Bystrici však momentálne nie je dostatočný počet opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí by seniorom a ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím či nepriaznivým zdravotným stavom pomohli.

Momentálne zamestnáva samospráva zhruba 80 opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí sa starajú napríklad aj o deti – trojičky. Klientom pomáhajú v zariadeniach sociálnych služieb, alebo priamo v domácnostiach, a teda v prostredí, ktoré poznajú, a v ktorom majú svoju rodinu, blízkych priateľov a známych. Sú ich každodennou pomocou pri bežných činnostiach, akými je osobná hygiena, vstávane z postele či obliekanie sa.

„Práca opatrovateľky je veľmi náročná nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Klient očakáva trpezlivosť, empatiu a predovšetkým ľudský prístup. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým, ktorí toto náročné poslanie vykonávajú. Uznanie by si zaslúžili aj zo strany spoločnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Nevyhovujúce pracovné prostredie, vybavenie domácnosti, absencia polohovateľnej postele a potrebných pomôcok, bezbariérovosť, zasahovanie rodinných príslušníkov do práce či nedostatočné morálne, ako aj finančné ohodnotenie sú dôvody, prečo nie je dostatok opatrovateliek a opatrovateľov nielen v Banskej Bystrici, ale ani v iných mestách na Slovensku.

„Už dlhodobo máme problém s nedostatkom tejto pracovnej pracovnej sily, a to aj napriek úspešným projektom na ich podporu. Momentálne máme napríklad 19 klientov v evidencii žiadateľov na poskytovanie opatrovateľskej služby, ako aj na rozšírenie rozsahu tejto žiadanej sociálnej služby. Zároveň nám tento odborný personál chýba aj v zariadeniach sociálnych služieb,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

Ideálny scenár pre mesto by bolo mať v databáze minimálne 15 žiadostí o prijatie do zamestnania na pozíciu opatrovateľov. Ide o službu, ktorej cieľom je poskytnúť pomoc klientom, a tým im umožniť čo najdlhšie zotrvanie v ich domácom prostredí. Práca opatrovateľky by mala byť viac flexibilná. To znamená, že ak príde niekto, kto potrebuje sociálnu starostlivosť, mesto, prípadne poskytovateľ by mal byť schopný zabezpečiť ju obratom, a teda v priebehu niekoľkých dní.

„Práca s ľuďmi je vo všeobecnosti veľmi náročná. Pokiaľ ide o pozíciu opatrovateľa/-ky, platí to dvojnásobne. Je dôležitá pri základných obslužných úkonoch, sociálnych aktivitách i trávení voľného času formou prechádzok, čítania kníh, hrania spoločenských hier a pod. Verím, že sa nám podarí nájsť dostatok opatrovníkov, pretože naši seniori si pomoc, čas a pozornosť zaslúžia,“ uzatvára Ivana Kružliaková.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu žiadosť spolu so životopisom posielať na adresu: Mestský úrad, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Potrebné je mať ukončenú strednú zdravotnícku školu alebo stredné vzdelanie. Podmienkou je aj absolvovanie kurzu opatrovania v minimálnom rozsahu 220 hodín.