Samospráva v súčasnosti pracuje na spracovaní nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na obdobie rokov 2021 – 2027. Do vytvorenia tohto strategického dokumentu chce zapojiť aj obyvateľov a inštitúcie.

Svoj záujem participovať na tvorbe komunitného plánu je možné nahlásiť na e-mailovú adresu kpssbb@banskabystrica.sk. Všetci záujemcovia  budú následne zaradení do pracovných skupín s možnosťou zasielať svoje návrhy a podnety.

Strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov.

„Za  uplynulé obdobie sa mnohé podarilo, ale radi by sme v našom meste zaviedli a rozvinuli aj nové formy a druhy sociálnych služieb pre všetkých, ktorí ich potrebujú a vytvorili tak efektívny a fungujúci systém. Komunitný plán sociálnych služieb ako kvalitný dokument môže vzniknúť iba ako výsledok úvah mestského úradu, organizácií pôsobiacich na pôde mesta, štátnej správy a obyvateľov. Je potrebné, aby vyjadroval náš spoločný názor, spoločnú identifikáciu problémov a ich riešenie,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Sociálne služby sú súbory činností a aktivít zamerané na pomoc fyzickým osobám a rodinám v nepriaznivých životných situáciách. Majú riešiť následky a pomôcť jednotlivcom a ich rodinám znovu sa vrátiť a zapojiť sa do života.

„Môžu sa vykonávať v teréne, teda v prirodzenom prostredí domácností alebo v inštitúciách. Klasickými inštitúciami sociálnych služieb sú zariadenia pre seniorov, pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov i pre ľudí bez domova. Terénnymi sociálnymi službami sú opatrovateľská služba v domácnostiach, prepravná služba a podobne,“ objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Svoj záujem osobne sa zúčastňovať na tvorbe dokumentu môžu Banskobystričania oznámiť e-mailom na adresu: kpssbb@banskabystrica.sk s uvedením svojho mena/názvu organizácie a kontaktu. Zasielať podnety a návrhy môžu aj klasicky poštou  na adresu: Mestský úrad, Odbor sociálnych vecí, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.