V utorok zasadalo druhé Mestské zastupiteľstvo v aktuálnom volebnom období, ktoré malo na programe napríklad schválenie platu primátora Petra Gogolu a následne aj viceprimátorky Čižmárovej, schválenie členov Mestskej rady, komisií MsZ ale aj členov dozorných rád firiem s účasťou mesta.

Sledovať ste mohli aj priamy prenos vo video-podobe na stránkach infonet.tv, kde bude neskôr dostupný aj záznam zo zasadnutia.

O priebehu zastupiteľstva sme vás naživo informovali:

09.09 h – Primátor Peter Gogola otvoril 2. Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica. po úvodných technických pokynoch pre poslancov. Jediným chýbajúcim z 31 zastupiteľov je Jaroslav Kuracina. Ten zaujal na prvom mestskom zastupiteľstve práve svojím nesúhlasom s dátumom konania januárového zasadnutia, na čo mal párny dôvod – dlhodobo plánovanú pracovnú cestu.

09.13 h – Ladislav Topoľský (SMER-SD) navrhol do programu dnešného zastupiteľstva doplniť Zmenu zásad odmeňovania poslancov MsZ. Navrhnúť chce zníženie ich odmien.

09.14 h – Primátor ďalej navrhol MsZ prejednať dnes aj schválenie projektu obnovy Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, ktorá by mala byť financovaná zo štátneho rozpočtu.

09.15 h – Milan Lichý (BBA) ďalej do dnešného programu navrhol doplniť Návrh na zriadenie výborov mestských častí, ktoré pokladá za dôležité aj vo vzťahu k pripravovanému rozpočtu.

09.17 h – Poslanci schválili zaradenie všetkých doplňujúcich bodov do programu, ako aj celkový program dnešného zasadnutia.

09.21 h – Poslanci si schválili zloženie svojich poslaneckých klubov, o ktorých sme vás nedávno informovali…

09.26 h – Zastupiteľstvo schválilo vznik mestských rád, ktoré budú v každom volebnom obvode a ich automatickým členmi budú poslanci za daný obvod, ale zároveň sa ich členmi môžu stať aj občania, ktorých títo členovia vyberú.

09:30 h – V rozprave k zloženiu Mestskej rady sa diskusia skutočne rozprúdila. SDKÚ-DS pôvodne navrhovala do Mestskej rady Katarínu Čižmárovú, ktorá sa však jej členkou Mestskej rady automaticky z titulu jej novej funkcie. Podľa Pirošíka (BBA) by takto vstúpil trojčlenný klub (SDKÚ-DS) do dejín, keďže aj najväčší klub (SMER,SNS,HZDS) bude mať troch zástupcov. Do rozpravy sa prihlásil aj Ladislav Topoľský, ktorý pochopil teórie svojich predrečníkov, ale vzhľadom na zloženie zastupiteľstva navrhol do rady člena svojho klubu Ladislava Slobodníka. V podobnom duchu sa vyjadril aj jeho klubový kolega Jakub Gajdošík. Búrlivým príspevkom sa príhlásil aj nezávislý poslanec Pavol Bielik a diskusia pokračovala ďalšími reakciami.

09.45 h – Po búrlivej diskusii sa najskôr poslanci dohodli na hlasovaní o zvýšení počtu členov mestskej rady, čo schválili. To znamená, že mestská rada bude mať 8 členov, z pôvodných šiestich.

09.50 h – Zastupiteľstvo schválilo, že členmi Mestskej rady budú: Jakub Gajdošík, Ladislav Topoľský, Tomáš Novanský, Milan Smädo, Pavol Katreniak, viceprimátorka Katarína Čižmárová a novo navrhnutí Martin Turčan a Ladislav Slobodník.

09.55 h – Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) odmietla byť predsedníčkou komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností pre časovú zaneprázdnenosť. Chcela sa venovať komisii pre územný rozvoj, kde podľa jej slov nebola politická vôla, aby bola navrhnutá za predsedníčku. Do komisií sa ďalej sám navrhol v Mestskom zastupiteľstve nezávislý Pavol Bielik a diskusia pokračovala naďalej.

10.12 h – Vladimír Pirošík (BBA) navrhol zriadiť dočasnú nehonorovanú dočasnú komisiu MsZ pre riešenie demografickej krízy. Milan Smädo (nezávislý) vtipne poznamenal, že je tiež už v politike dlho, ale „takúto bitku o komisie som ešte nezažil,“ čím vystihol aktuálnu situáciu v zastupiteľstve.

Marta Gajdošíková (BBA)

10.17 h – Marta Gajdošíková (BBA), ktorá pôsobí ako intendantka druhého okruhu Slovenskej televízie (RTVS), navrhla znovuobnoviť Mediálnu komisiu MsZ, ktorá by mala kontrolovať mestské médiá a pripraviť aj živé vysielania zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

10.26 h – Diskusia sa rozšírila ohľadom živého vysielania zasadnutí Msz, poslanci pritom ani len netušia, že skúšobný prenos napríklad aj v týchto chvíľach prebieha – pripomíname stránku infonettv.sk. S príspevkom vystúpila bývalá predsedníčka Mediálnej komisie MsZ Lubica Laššáková, ktorá nie je presvedčená o potrebe jej znovuobnovenia.

10.32 h – MsZ začína schvaľovať jednotlivé komisie. Komisie v pôvodnom rozsahu, ako  sme vás informovali si poslanci schválili. Gajdošíkov návrh doplniť do Komisie pre územný rozvoj poslancov Igora Kašpera a Daniela Karasa prešiel. Členom tejto komisie sa ale nestal Pavol Bielik, tohto hlasovania sa zdržalo až šestnásť poslancov. Toho však už schválili do komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku. Kompletné zmeny komisií tak, ako ich MsZ schvaľuje aktualizujeme v starom zozname tu…

Ľudmila Priehodová (BBA)

11.12 h – Po prestávke Mestské zastupiteľstvo nezvolilo za predsedníčku komisie pre územný rozvoj Ľudmilu Priehodovú.Už pozitívne sa poslanci vyjadrili k zmene predsedníčky Komisie pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ, keď viceprimátorku Čižmárovú vystriedala Viera Dubačová. K zmene došlo aj v Komisii MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností, kde sa možného predsedníctva vzdala Ľudmila Priehodová a MsZ navrhlo na túto funkciu Pavla Bielika. Existujúce komisie sa musia ďalej doplniť o neposlancov.

11.16 h – MsZ nevytvorí Komisiu pre riešenie demografickej krízy a svoju činnosť neobnoví ani mediálna komisia.

11.22 h – Ladislav Topoľský predniesol svoj návrh na zníženie odmien poslancov MsZ. Poslancovi by tak malo za výkon funkcie prináležať 13,5 % priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci kalendárny rok (744,50 eur), čo predstavuje 100,50 eur. Poslanci majú navyše za každé bežné zasadnutie 70 eur, ďalej dostávajú odmeny za členstvo v Mestskej rade a komisiách, prípadne predsedníctva v nich. Topoľský navrhol ďalej znížiť dolnú hranicu možného platu viceprimátora, v našom prípade viceprimátorky na 10 až 70% zo schváleného platu primátora. Doteraz platilo 50 až 70%. Oba tieto návrhy poslanci schválili.

11.24 h – Vladimír Pirošík pridal ešte ďalší návrh, aj vzhľadom na rozšírenie členov Mestskej rady, aby sa znížili odmeny členom Mestskej rady z 50 eur na 5, predsedom komisií MsZ rovnako z 50 na 5 eur a členom komisií z 35 eur za zasadnutie na 3,50 eur. Na ťažisko svojich odmien si však poslanci nesiahli.

Jakub Gajdošík, podpredseda klubu SMER-SNS-HZDS

11.35 h – Prebieha diskusia k zástupcom MsZ v dozorných radách firiem s účasťou Mesta.

11.38 h – Vladimír Pirošík predniesol návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie štatutárnych orgánov spoločností založených mestom. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár poznamenal, že Mesto nemôže svojvoľne rozhodovať o svojich štatutároch v spoločnostiach, v ktorých má len čiastočný podiel. Na toto ostro zareagoval podpredseda klubu SMER-SNS-HZDS: „Chcete udržať Baníka vo funkcii, aby bol odškodnený za svoju politickú činnosť pred voľbami,“ poznamenal poslanec Jakub Gajdošík. Výberové konania sa na tieto pozície podľa rozhodnutia zastupiteľstva nebudú konať.

11.53 h – Aké zmeny nastali v dozorných radách firiem nájdete v našom aktualizovanom zozname v staršom článku…

11.58 h – Poslanci odporučili odvolanie Martina Baníka z predstavenstva Dopravného podniku mesta. Schválili rovnako zmenu v predstavenstve MBB, a. s. – Asena Almášiho nahradí Jakub Gajdošík. Za ďalšieho člena tejto spoločnosti schválili Ladislava Topoľského.

12.00 h – Ide sa na plat primátora. Podľa zákona bude dostávať minimálne 2 636 eur, v čom je zohľadnená priemerná mzda vynásobená platovou skupinou podľa počtu obyvateľov. Predošlý primátor mal navýšenie o 45%, po nástupe mu však schválili až 60%, čo neskôr znížili. Saktor dostával pôvodne cca 3 250 eur.  Prednosta Rybár navrhol Gogolovi navýšenie o 30%.

12.05 h – Poslanec za klub SMER-SNS-HZDS Andrej Refka navrhol, aby primátor poberal len základný plat (2 636 eur), pri čom v prípade merateľných výsledkov jeho práce mu môže byť tento navýšený. V podobnom duchu sa vyjadril aj nezávislý poslanec Pavol Bielik. Naopak Ján Chladný z SDKÚ-DS však poznamenal, že plat primátora je aj vizitkou mesta a zaslúži si určité navýšenie nad základný plat, osobne navrhol okolo 25%.

12.10 h – V rámci diskusie o plate primátora nastala osobná výmena názorov medzi dvoma poslancami za volebný obvod Sásová Andrejom Refkom a Vladimírom Pirošíkom.

12.15 h – Návrh poslanca Refku s predpokladaným 0%-tným navýšením poslanci schválili a plat primátora mesta preto bude vo výške 2 636 eur.

12.17 h – Andrej Refka pokračoval aj ohľadom platu viceprimátorky, ktorý navrhol vo výške 20% z priznaného platu primátora Mesta. Proti tomuto návrhu sa ozvalo množstvo poslancov. Čižmárová by tak poberala 527 eur mesačne, pri čom túto prácu by vykonávala na plný úväzok. Primátor mesta navrhol naopak až 70% zo svojho platu.

12.21 h – Poslankyňa Ľudmila Priehodová označila tieto návrhy koalície SMER-SNS-HZDS, za  „Valcovanie a útok na veľmi nízkej úrovni“.

12.50 h – Po prestváke, počas ktorej sa kluby poradili o plate zástupkyne primátora. „Po porade v klube a medzi klubmi a vzhľadom na informáciu, že pani Čižmárová bude plne uvoľnená na plný výkon funkcie sa naše stanovisko mení,“ povedal predseda klubu SMER-SNS-HZDS. Topoľský dal návrh, aby Čižmárová poberala 60% zo schváleného platu primátora. Poslanci najskôr neschválili primátorov návrh vo výške 70-tich percent, ale 60%-tný už prešiel. Katarína Čižmárová tak bude mesačne odmeňovaná sumou 1581,60 eur.

13.02 h – Poslanci si postupne schvaľujú program nasledujúcich zasadnutí MsZ v prvom polroku, pri čom dopĺňajú niektoré body.

13.10 h – Slovo pre verejnosť. Spolok architektov prezentuje využitie minuloročnej dotácie od Mesta.

13:40 h – Prebieha obedná prestávka. Poslanci majú potom na programe niekoľko doplnených bodov a správu hlavného kontrolóra mesta za uplynulý rok.

14.18 h – Poslanci schválili Gogolov doložený bod programu o participácii mesta na projekte obnovy Základnej umeleckej školy Jána Cikkera.

14.30 h – Vtipný moment v zastupiteľstve v rámci interpelácií. Poslankyňa Priehodová interpeluje požiadavku skupiny občanov, ktorí sa cítia šikanovaní majiteľkou domu na Cintorínskej ulici. O chvíľu na to poslanec Smädo interpeluje sťažnosť majiteľky domu na tej istej ulici voči skupine občanov, ktorí majú parkovať na jej pozemku. Obaja sa však zhodujú na tom, že tento problém sa musí vyriešiť.

14.44 h – Po diskusii poslancov primátor Peter Gogola ukončil 2. Mestské zastupiteľstvo.

Zo zasadnutia vám neskôr prinesieme ďalšie reportáže.