Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) zrekonštruovali druhú časť II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Na tejto časti kliniky budú centralizovaní pacienti po operačných výkonoch, vyžadujúci nepretržitý dohľad.

V priebehu októbra sa tak dokončila rekonštrukcia celého pracoviska, ktorá významne zlepší logistiku poskytovanej starostlivosti o pacientov, u ktorých je potrebné monitorovanie životných funkcií podpora dýchania, alebo vyžadujú neustále sledovanie. „Klinika pred rekonštrukciou fungovala niekoľko rokov na dvoch od seba vzdialených poschodiach, čo komplikovalo nielen logistiku pacienta, ale zvýšený bol aj nárok na počet personálu,“ vysvetľuje Jozef Valky, prednosta kliniky.

Do vynovenej, druhej časti kliniky s deviatimi lôžkami sa zo vzdialeného poschodia presťahovala centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre operačné odbory. Centrálna JIS je pritom v nemocnici niekoľkomesačná novinka. Pacienti po operačnom zákroku, ktorí vyžadujú určitý čas po výkone neustály dohľad, sú centralizovaní z viacerých chirurgických kliník na jedno miesto. To znamená, že napríklad pacient po náročnejšom type urologického zákroku sa nevráti z operačnej sály hneď na urologickú kliniku, ako tomu bolo doteraz, ale jeho pooperačný stav sledujú na anestéziologickej klinike.

„Centralizácia akútneho pacienta na jedno miesto v blízkej dostupnosti zobrazovacej a laboratórnej diagnostiky ako aj operačných sál je pritom súčasťou budovania konceptu tvz. „hot floor“, ktorý je v západnej Európe štandardom a tomuto trendu sa postupne musíme prispôsobiť aj na Slovensku. Pre akútneho pacienta znamená kvalitnejšiu starostlivosť a vyššiu bezpečnosť. Pre nemocnicu zas predstavuje znížený tlak na počty špecializovaného stredného zdravotníckeho personálu, ktorého je nedostatok,“ približuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej starostlivosti SZU prešla od roku 2013 veľkými priestorovými úpravami. V rámci komplexnej rekonštrukcie operačných sál boli vybudované 2 dospávacie izby so 16 lôžkami, ktoré okrem sledovania pooperačného stavu, poskytujú priestor na rozširovanie počtu podávaných techník regionálnej a lokálnej anestézy. V roku 2017 bola otvorená prvá zrekonštruovaná časť lôžkovej časti kliniky, kde bola vybudovaná aj transplantačná jednotka. Klinika je najvyšším špecializovaným pracoviskom pre celý banskobystrický kraj. Uskutočnené rekonštrukcie, zavádzanie nových postupov a trendov zaraďujú túto strategickú oblasť poskytovanej zdravotnej starostlivosti medzi najšpičkovejšie pracoviská na Slovensku.

Uskutočnená rekonštrukcia stála 571 tis. Eur a bola hradená z vlastných prostriedkov a kapitálových výdavkov štátu.