Frekvencia vyšetrovania kvality vody na kúpanie v umelých kúpaliskách vyplýva z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, ktorá pojednáva o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská a nariadenia vlády o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Každý ukazovateľ kvality vody má stanovenú frekvenciu vyšetrovania, ktorá závisí od druhu ukazovateľa a jeho významnosti zo zdravotného hľadiska, alebo z hľadiska dodržania účinnosti technológie úpravy vody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici  vykonal v rámci štátneho zdravotného dozoru opakované odbery vzoriek vody 21. júna 2011 aj zo všetkých bazénov a jazera na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.  „Všetky výsledky vzoriek boli v súlade so spomenutými  požiadavkami príslušných legislatívnych úprav. Jazero je využívané po 20- ročnej prestávke, preto je kvalita jeho vody vyšetrovaná aj nad rozsah ukazovateľov, ktoré požaduje príslušná legislatíva. Vzorka vody, odobratá z jazera 21. júna 2011 poukazovala na nárast mikrobiologického znečistenia vody oproti výsledkom, získaným pred začatím prevádzky Plážového kúpaliska. Napriek tomu, že  toto zvýšenie nebolo zdravotne významné a nevyžadovalo si prijatie opatrení na ochranu zdravia kúpajúcich sa, RÚVZ po zlepšení počasia odobral v rámci štátneho zdravotného dozoru 6. júla  ďalšiu vzorku vody z jazera. Jej vyšetrením bola preukázaná kvalita vody v súlade s príslušnou legislatívou“, uviedla k téme hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová.

Ako sme vás už informovali, jazero banskobystrického Plážového kúpaliska je vodou na kúpanie zásobované z toku Tajovka, ktorá sa mechanicky predčisťuje v sedimentačnom odberovom objekte a tiež na otvorenom pieskovom filtri. Jazero je prietočné, prívod vody je nepretržitý, po dosiahnutí výšky výpustného objektu voda voľne odteká do toku Tajovka. Na zamedzenie tvorby rias boli do jazera nasadené bylinožravé ryby AMUR, mechanicky sa z jazera odstraňujú napadané nečistoty. Plytšia časť jazera od piesočnatej pláže po umelo vytvorený ostrov je vyčlenená na kúpanie, hlbšia časť jazera na športové aktivity – bicyklovanie, člnkovanie. RÚVZ vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor, ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu ŠZD je  aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Či je vhodná na kúpanie vo všetkých bazénoch a v jazere Plážového kúpaliska hygienici určujú na základe stanovených fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov.