Pracovná skupina koordinovaná Ústredím ľudovej umeleckej výroby dokončuje programy pre projekt Kreatívneho centra v Banskej Bystrici.

Centrum, ktoré bude financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ponúkne zaujímavé programy pre kreatívcov z oblasti audiovízie, vizuálneho a scénického umenia, multimediálnych prezentácií a tradičných remesiel. Z hľadiska podpory zamestnanosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa nezabudlo ani na aktivity zamerané na podporu podnikania.

Na odporúčanie Ministerstva kultúry SR Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) na seba prebralo zodpovednosť za koordináciu projektu regionálneho Kreatívneho centra v Banskej Bystrici, na ktorého realizáciu bude žiadať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu. Jeho úlohou bude vytvoriť v Banskobystrickom samosprávnom kraji priaznivé prostredie na rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podporu netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ako aj podporu dopytu po kreatívnej tvorbe.

Kreatívne centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja kreatívneho talentu a zručností a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Z hľadiska napĺňania cieľov v oblasti zamestnanosti sú významnými aktivity zamerané na podporu podnikania – kreatívny inkubátor a kreatívny akcelerátor. Tie sú určené pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich alebo existujúcich podnikateľov pôsobiacich v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Už teraz možno potvrdiť, že v bývalej základnej škole vzniknú rôzne priestory, ako napr. multifunkčná sála, skúšobne, školiace a tréningové miestnosti, výstavný priestor, coworkingové priestory a dielne pre remeselníkov a dizajnérov. Projekt počíta aj s využitím vonkajšieho priestoru a s menšími komunitnými projektmi.

Po viacerých rokovaniach sa ÚĽUV dohodol na spolupráci s Mestom Banská Bystrica, ktoré sa na základe Memoranda o spolupráci podpísaného v decembri minulého roku stalo partnerom zodpovedným za infraštruktúru. Úlohou mesta je zabezpečiť technické, priestorové a prevádzkové podmienky na realizáciu programov v budove bývalej Základnej školy na Magurskej ul. v Banskej Bystrici. Okrem rozdelení práv a povinností pri plánovaní a budúcej prevádzke kreatívneho centra sa obe strany zaviazali spolupracovať na príprave štúdie uskutočniteľnosti a projektového zámeru.

Po podpísaní memoranda bola zostavená pracovná skupina, ktorá momentálne intenzívne pracuje na návrhoch programov a priestorových požiadaviek nevyhnutných na architektonickú štúdiu. Pracovná skupina je zostavená z odborníkov z rôznych odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vzhľadom na časovú tieseň ÚĽUV oslovil skúsené inštitúcie, ktoré majú za úlohu komunikovať s kľúčovými hráčmi z oblasti verejnej aj nezávislej kultúry v regióne a verifikovať s nimi svoje programy. Kľúčovými partnermi a členmi pracovnej skupiny sú Audiovizuálny fond pre odvetvie audiovízie, Fond na podporu umenia pre odvetvie scénického a vizuálneho umenia, Múzeum Slovenského národného povstania pre multimediálne prezentácie a ÚĽUV pre odvetvie tradičných remesiel a dizajnu orientovaného na tradičné remeslá.

 „Zamerali sme sa na kvalitné rozpracovanie programov pre päť vybraných oblastí, ktoré sú pre Banskú Bystricu relevantné a podarilo sa nám nájsť na ne vhodných garantov. Pre nedostatok času sme oslovili profesionálne organizácie so skúsenosťami s prípravou podobných projektov. Našou snahou je čo najlepšie rozpracovať programy pre spomenuté odvetvia a vytvoriť kreatívne centrum so špecifickým charakterom, ktoré bude zohľadňovať danosti regiónu a predovšetkým bude mať zmysel pre domácich aktérov a prínos pre celú miestnu komunitu,“ uvádza koordinátorka pre kreatívny priemysel v ÚĽUV-e Mária Šimončičová.