Po zápisoch detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, budú už v úvode mája nasledovať aj zápisy do mestských materských škôl. Zápisy prebehnú v jednotlivých škôlkach od 2. do 6. mája. Presný rozpis termínov na jednotlivých škôlkach je k dispozícii na web stránke mesta.

Mesto upozorňuje, že k zápisu do materskej školy sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov. Zápisom predchádzajú počas apríla na jednotlivých škôlkach aj dni otvorených dverí. Rodičia sa počas nich môžu zoznámiť s fungovaním škôlok. Mesto upozorňuje, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je obmedzené kapacitnými možnosťami materských škôl.