V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalšia dostáva priestor poslankyňa MsZ za obvod Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka Katarína Čižmárová.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Za najväčší prínos považujem podporu financovania výstavby novej autobusovej stanice, podporu Európskeho mesta športu a prípravy na vstup mesta medzi Creative cities. Osobne som pracovala ako predsedníčka komisie pre kultúru, informatizáciu, mestskú kroniku, ZPOZ a ako členka sociálnej komisie. Teší ma podpora množstva kultúrnych projektov, ktoré začali ešte počas môjho viceprimátorovania a dnes sú už pevne etablované v kultúrnom živote mesta, napríklad Ars poetika, Fubaby, či Outbreak festival a samozrejme aktivity na amfiteátri, ktorý sa stal už stálou súčasťou kultúrnych priestorov mesta v letnom období. V našom volebnom obvode sa najviac teším rekonštrukcii strechy a kúrenia v Kultúrnom dome v Podlaviciach, opravenému oploteniu cintorína v Podlaviciach, rekonštrukcii Materskej školy na ulici Na lúčkach, začatiu odvodňovacích prác v Jakube a Uľanke, a čiastočnej oprave budovy obecného úradu v Uľanke, kde sa môže schádzať občianska rada.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Činnosť primátora a vedenia mesta hodnotím pozitívne, teší ma najmä ich angažovanosť pri realizácii výstavby autobusovej stanice, rekonštrukcii materských škôl, modernizácii priestorov a učební základných škôl, oprava komunikácií a chodníkov (aj keď stále máme veľké rezervy) a finalizácii príprav  realizácie cyklotrasy.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Najväčšími problémami volebného obvodu číslo 2 je riešenie statickej dopravy na sídlisku v Podlaviciach (aj keď verím, že v tomto roku sa konečne pohneme z miesta a začne výstavba parkovacích miest na Povstaleckej ulici), riešenie dopravnej situácie v Novom svete a na ulici Pod stráňou, bezpečnosť chodcov na štvorprúdovej komunikácii v Jakube -Novom svete (aj keď sa aspoň čiastočne podarilo ju zlepšiť znížením rýchlosti a zvýšením bezpečnostných prvkov na prechode pre chodcov) no a to, čo trápi väčšinu obyvateľov, sú výtlky na komunikáciach a stav chodníkov. Problémom sú aj miestne cintoríny a ich údržba, ako aj kosenie i zimné čistenie najmä chodníkov.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

V tomto volebnom období by som hlavne chcela doriešiť parkovanie na sídlisku v Podlaviciach, získanie priestorov na zriadenie komunitného centra (po ukončení rekonštrukcie kúrenia v kultúrnom dome v Podlaviciach) a dokončiť rekonštrukcie chodníkov, ktoré boli naplánované  v rozpočte. V pláne je aj rekonštrukcia školského športového ihriska pri Základnej škole na Gaštanovej ulici na  verejné športovisko a ďalšie zvyšovanie bezpečnosti na komunikácii v Jakube-Novom svete.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestskej poslankyne?

Svoje rozhodnutie opätovne kandidovať budem zvažovať,  menia sa volebné obvody a aj počty poslancov, čo samozrejme ovplyvní aj moje rozhodnutie.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…