Život a tvorba spisovateľov sa môže interpretovať pútavo a živo. Presvedčili nás o tom študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, v ktorých réžii sa 29. októbra 2014 uskutočnilo spomienkové podujatie venované Jozefovi Gregorovi Tajovskému.

IMG_6067Pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia pripravila Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (ŠVK-LHM) v spolupráci so spomínanou školou literárno-dramatické pásmo. V múzeu sa nachádzajú vzácne archiválie a predmety spisovateľa a jeho rodiny, ktoré si návštevník môže pozrieť aj v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove. Na možnosť ich využitia pri štúdiu pripomenula v úvodnom slove Mgr. Soňa Šváčová, PhD. , vedúca LHM. Moderátorka podujatia, Terézia Šusteková, študentka gymnázia JGT podľa pripravenej ankety so študentmi poukázala na to, ako ich škola napĺňa meno Tajovského. Priblížila jeho životnú púť, účasť na 1. sv. vojne, literárnu tvorbu. Poviedka Vypadli z hniezda v interpretácii Evy Javorskej, študentky Akadémie umení v Banskej Bystrici rozcitlivela divákov. Ukážka hry Ženský zákon v podaní Dominiky Machalovej, Terézie Šustekovej a Jozefa Gondu z Gymnázia JGT navodila veselú atmosféru a preniesla divákov do dobovej atmosféry, partnerských a rodinných vzťahov. Nechýbala ani ukážka Tajovského poézie, ktorá je pre verejnosť menej známa. Predelmi medzi žánrami spisovateľovej tvorby boli hudobné ukážky: na klavíri Dominiky Machalovej, na akordeóne Jána Gondu, študenta Konzervatória v Banskej Bystrici. Plná sála študentov so záujmom vnímala tvorbu spisovateľa, reagovala spontánne a distingvovane. Odchádzali s ďalšími vedomosťami – tie si mohli doplniť aj prehliadkou výstavy Jozef Gregor Tajovský Dramatický osud človeka – hlboko ľudský dramatik, ktorý pripravil Divadelný ústav Bratislava, ale aj umeleckými zážitkami. Podujatie poctili svojou účasťou viceprimátorka Mesta Banská Bystrica Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Ing. Jana Raffajová, riaditeľka DJGT vo Zvolene s dramaturgičkou Mgr. art. Uršuľou Ferenčukovou a literáti.