Na projekty realizované z participatívneho rozpočtu Mesto Banská Bystrica vyčlenilo v tomto roku 40 tisíc eur a pre budúci rok prisľúbilo hľadať zdroje na navýšenie tejto sumy.

 Participácia umožňuje širokej verejnosti aktívne sa zapájať do správy vecí verejných. A to aj prostredníctvom participatívneho rozpočtu (PR), ktorý ponúka občanom  možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta, diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky, a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia, čiže spolurozhodovať.  Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Počas predchádzajúcich ročníkov bolo v Banskej Bystrici z participatívneho rozpočtu podporených viacero projektov z rôznych mestských častí. Vďaka tomu sa napríklad zveľadilo Komunitné centrum na Fončorde, vybudovali sa singletraily nad Laskomerskou dolinou,  v spolupráci s dobrovoľníkmi vznikla na sídlisku Rudlová-Sásová krásna mozaika, a tiež sa pripravila séria kultúrnych podujatí, ktoré doplnili tradičné kultúrne leto.

Mesto Banská Bystrica v tomto roku vyčlenilo zo svojho rozpočtu na projekty občanov 40 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory jedného projektu je 10 tisíc eur. Nie je to malé číslo a v budúcom roku bude Mesto hľadať zdroje na navýšenie tejto sumy. Preto je dôležité, aby Banskobystričania a Banskobystričanky popremýšľali, čo by mohli a chceli vo svojom meste vylepšiť, ako ho skrášliť alebo skvalitniť život jeho obyvateľov. Či už sa to bude týkať zelene v meste a verejných priestorov, kultúry, umenia a vzdelávania, komunitného rozvoja a aktívneho občianstva alebo športu. Toto sú témy projektov, ktoré by v budúcom roku Mesto mohlo podporiť z participatívneho rozpočtu. Podľa zamerania budú projekty rozdelené do tematických skupín.

Podmienkou je, aby navrhovatelia projektov (participanti) boli starší ako 15 rokov, s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Banská Bystrica, alebo študenti, ktorí tu študujú.

Tiež je povinné zúčastniť sa aspoň na jednom zo štyroch stretnutí tematických skupín, kde participanti budú môcť svoje projekty konzultovať s členmi Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu (PRBB). Stretnutia sa uskutočnia vo štvrtok 15. augusta, v utorok 27. augusta, v stredu 11. septembra a v stredu 25. septembra, vždy o 17:00 h v zasadačke č. 290 v budove Mestského úradu.

Konečné návrhy projektov pre rok 2020 je treba odovzdať do 27. septembra 2019 v Klientskom centre Mestského úradu.

Po odovzdaní návrhov nastane čas verejného zvažovania a hlasovania, ktoré sa spustí 27. novembra (hlasovanie končí 18. decembra). O tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu z participatívneho rozpočtu, rozhodnú opäť občania mesta. Hlasovať môžu Banskobystričania/ky, ale aj študenti/ky, ktorí síce nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici, ale navštevujú tunajšie školy (pri hlasovaní sa preukážu dokladom o návšteve školy). Hlasovať možno len raz,  pričom každý/á môže dať svoj hlas minimálne jednému a maximálne štyrom projektom.

Hlasovacie lístky aj s urnou budú už tradične umiestnené v Klientskom centre Mestského úradu (ČSA 26) a tento rok po prvý raz aj v Informačnom centre na prízemí Radnice (Nám. SNP 1).

Informácie o Participatívnom rozpočte pre Banskú Bystricu nájdete aj na Facebooku.