Náplň (druh) práce

– riadiť poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb – KOMUCE, Krivánska 16-26 B. Bystrica (ďalej len „ZSS“)
– dbať na riadne vykonávanie odborných, obslužných, ďalších a iných činností v rámci jednotlivých sociálnych služieb v ZSS aj s cieľom zvyšovania ich úrovne
– zabezpečovať a kontrolovať správne plnenie opatrovateľských úkonov, dodržiavanie zásad komplexnej starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb v ZSS
– dodržiavať štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb a zabezpečovať plnenie úloh s tým súvisiacich
– v rámci sociálneho poradenstva poskytovať informácie o možnostiach riešenia problému, v ktorej sa prijímateľ sociálnej služby ocitol a podľa potreby odporúča, sprostredkúva, alebo zabezpečuje ďalšiu pomoc
– dbať na efektívne plnenie rozpočtu ZSS a nakladanie so zvereným majetkom, viesť prvotnú a operatívno-technickú evidenciu majetku, vykonávať jeho pravidelnú inventarizáciu; nahlasovanie porúch a ich odstraňovanie, spôsob riešenia havarijných situácií, v rámci údržby ZSS
– dbať na zlepšovanie personálnych, prevádzkových a materiálnych podmienok ZSS
– koordinovať, metodicky usmerňovať a kontrolovať prácu zamestnancov ZSS
– ochraňovať práva a právom chránené záujmy prijímateľov sociálnej služby
– spracovávať odborné dokumenty, podklady pre rozvoj sociálnych služieb v ZSS
– spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami, organizáciami, orgánmi verejnej správy
– administratívne práce, práca s odbornými materiálmi, práca so strategickými dokumentami v oblasti sociálnych služieb, s právnymi predpismi.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Reagovať na ponuku