Náplň (druh) práce

• Riadenie a koordinovanie činnosti sekretariátu kancelárie generálneho riaditeľa ŠOP SR;
• zabezpečovanie komplexného vedenia administratívnych a špeciálnych agend;
• koordinovanie a organizačné zabezpečovanie programu generálneho riaditeľa ŠOP SR;
• kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z interných riadiacich aktov organizácie a riadiacich aktov zriaďovateľa;
• vybavovanie bežnej korešpondencie a s ňou súvisiacej spisovej agendy;
• zabezpečovanie príjmu a odosielania dennej pošty a ostatných doručených záznamov (pošta, e-mail, elektronická schránka) vrátanie vedenia evidencie doručenej a odoslanej pošty a kontroly dodržiavania lehôt;
• správa elektronických schránok všetkých organizačných útvarov vrátane správy podpisových oprávnení vedúcich zamestnancov;
• vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií v súlade s platnými právnymi predpismi;
• evidencia došlých faktúr;
• správa registratúry a archívu;
• práca s online konferenčnými systémami a technické zabezpečenie online stretnutí;
• práca s informačnými systémami SAP, Eranet, e-procurement;
• agenda ochrany osobných údajov v zmysle smernice GDPR;
• príprava interných porád vrátane zápisov z porád;
• komunikácia s notárskym úradom a príprava splnomocnení;
• spracovanie dovoleniek, cestovných príkazov členov vedenia organizácie.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Internet – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku