Náplň (druh) práce

Zabezpečovanie prípravných procesov k stavebnému povoleniu, vodoprávnemu konaniu, k realizácii stavebných činností nehnuteľného majetku v OS SR a MO SR. Posudzovanie a kontrolovanie projektovej dokumentácie, financovania, ukončovania a odovzdávania stavieb. Kontrola výstavby s dokumentáciou stavby (všeobecné technické požiadavky, podmienky územného rozhodnutia, stavebného povolenia). Priebežné kontrolovanie postupov výstavby, preberanie prác a kontrolovanie technologických postupov a ich evidencia v stavebnom denníku. V spolupráci s autorom stavebného diela riešenie technických problémov. Kontrolovanie správnosti faktúr za vykonané služby, práce a dodávky. Preverovanie úplnosti dohodnutej a predpísanej dokumentácie pred prevzatím stavby od zhotoviteľa a rovnako pri odovzdaní stavby užívateľovi. Spracovávanie záverečných technicko-ekonomických vyhodnotení stavby a sledovanie odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, resp. kolaudácií. Zabezpečovanie archivácie projektovej dokumentácie. Zúčastňovanie sa technických rád pri vypracovaní projektovej dokumentácie, overovacích prieskumoch staveniska, poskytovanie súčinnosti k príprave podkladov a v procese verejného obstarávania. Vedenie služobného motorového vozidla.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku