Náplň (druh) práce

– sleduje a priebežne pripomienkuje celkovú koncepciu riešenia mesta v oblasti dopravy i dielčích návrhov,
– aktívne využíva dopravný model mesta, overuje nové zámery v meste a vypracúva požiadavky pre projektantov pri nových investičných zámeroch
– spolupracuje pri vypracúvaní aktualizácie ÚPD pre potreby mesta,
– vypracúva ideové dopravné štúdie a dielčie návrhy na úpravu resp. odstránenie bodových resp. líniových dopravných problémov a návrhy na zlepšenie dopravnej situácie
– vykonáva terénne prieskumy a analýzy súvisiace s územnoplánovacou činnosťou a rozvojom mesta

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku