Náplň (druh) práce

Všeobecné povinnosti v rozsahu zodpovedajúcom funkčnému zaradeniu:
dodržiavať platné smernice a príkazy pre prevádzku správy a služieb. Povinnosti v oblasti zabezpečovania činnosti energetiky a tepelného hospodárstva. Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov, všeobecno-záväzných právnych predpisov a zmlúv o výkone správy najmä : podľa výsledkov mesačných bilancii spotreby vody na prípravu TÚV, spotreby zemného plynu a elektrickej energie v tepelných zdrojoch, navrhuje a pripravuje realizáciu opatrení za účelom optimalizácie a zníženia nákladov vynaložených na výrobu tepla a TÚV. Kontroluje oprávnenosť a správnosť prijatých faktúr. Pri zistení nedostatkov alebo chybných údajov zabezpečuje ich neodkladné odstránenie a opravu. V prípade výskytu poruchy alebo havárie na tepelnom zdroji zabezpečuje v spolupráci s externými zmluvnými dodávateľmi nevyhnutnú opravu zabezpečujúcu krízovú prevádzku tepelného zdroja a následne kompletné odstránenie poruchy alebo havárie. …

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku