Náplň (druh) práce

konzultačné a referenčné služby a prezenčné vypožičiavanie dokumentov v zmysle Knižničného poriadku UMB,
registrácia používateľov a vedenie ich evidencie v automatizovanom informačnom systéme,
profilácia fondu Univerzálnej študovne a EDC na základe informačných, vzdelávacích a odborných potrieb používateľov
zabezpečenie ochrany fondu dislokovaného v Univerzálnej študovni
spolupráca pri revíziách knižničného fondu UK UMB,
denná evidencia výpožičiek a používateľov študovne a spracovanie štatistík
organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí UK UMB,
realizácia medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby dokumentov pre potreby pedagogického a vedeckovýskumného procesu na univerzite v zmysle Knižničného poriadku UMB,
poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby v z fondu UK UMB iným knižniciam

Požadované vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku