Náplň (druh) práce

– zabezpečovanie realizácie a správy agendy v oblasti nakladania s majetkom v správe S-NAPANT v súlade s platnou legislatívou (kúpa, delimitácia, predaj, zámena, výpožička, nájom),
– zabezpečovanie a správa majetkovo-právnej agendy týkajúcej sa nakladania s majetkom S-NAPANT vrátane zabezpečovania procesu prípravy a vyhotovenia zmlúv (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy, darovacie zmluvy, zmluvy o výpožičke),
– zabezpečovanie komplexnej evidencie majetku v správe S-NAPANT (zaraďovanie, používanie / obhospodarovanie, vyraďovanie, likvidácia),
– zabezpečovanie evidencie zmlúv v oblasti správy majetku S-NAPANT,
– zabezpečovanie evidencie vlastníckych a užívacích práv k majetku S-NAPANT,
– komplexné zabezpečovanie inventarizačných prác,
– zabezpečovanie agendy v oblasti hospodárskej správy, dopravy a ďalších činností v oblasti prevádzky, ochrany a údržby hnuteľného a nehnuteľného majetku S-NAPANT,
– participácia na aktivitách súvisiacich s údržbou, opravami a investíciami do majetku S-NAPANT s identifikáciou možných zdrojov na ich financovanie,
– vyhotovovanie štatistických hlásení v rámci správy majetku vrátane činností na úseku zverejňovania majetku v správe S-NAPANT,
– vyhotovovanie podkladov a informácií za účelom realizácie jednotlivých zámerov a konaní pre príslušné orgány a inštitúcie

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Reagovať na ponuku