Náplň (druh) práce

• zabezpečuje úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na prenesené kompetencie,
• sleduje zmeny v legislatíve v oblasti školstva,
• metodicky usmerňuje vedenie škôl a školských zariadení,
• spracováva zber údajov pre normatívne financovanie,
• pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, materiály koncepčného informatívneho charakteru na rokovanie komisie, MsR, MsZ, MsŠR,
• spracováva štatistiky a informácie v oblasti výchovy a vzdelávania,
• rieši odvolania, sťažnosti, podnety zákonných zástupcov žiakov,
• vybavuje interpelácie a žiadosti o sprístupnenie informácií v rámci svojej agendy,
• vypracováva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení,

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Počítače

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Reagovať na ponuku