Náplň (druh) práce

• odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu zamestnancov fakulty alebo vysokej školy
• príprava podkladov k ročnému edičnému plánu
• samostatná komunikácia s vydavateľstvom
• spracovanie podkladov k objednávkam
• evidencia reprezentačného knižného fondu
• spracovanie a vybavovanie agendy spojenej s habilitačným a inauguračným konaním
• spracovanie a vybavovanie agendy Vedeckej rady FPVaMV
• zabezpečovanie dodržiavania registratúrneho poriadku
• príprava a spracovanie podkladov pre vypracovanie správ a štatistických zisťovaní z oblasti vedy, výskum a medzinárodných vzťahov na základe vedenej dokumentácie.
• správa a administrácia doktorandského štúdia.
• centrálna evidencia projektov v zmysle registratúrneho poriadku.
• vedenie komplexnej agendy ŠVOČ.
• spracovanie dokladov súvisiacich s vycestovaním zamestnancov a študentov FPVaMV do zahraničia, a ich pôsobením v zahraničí v rámci mobilitných programov, vrátane evidencie hodnotení v AIS,
• príprava podkladov pre vyplácanie štipendií zahraničným študentom.
• zabezpečenie postúpenia informácií cudzineckej polícii o pobytoch zahraničných pedagógov a študentov na FPVaMV.
• zabezpečenie spracovania zmlúv v oblasti medzinárodných vzťahov.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Internet – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Reagovať na ponuku