Náplň (druh) práce

– zabezpečovanie právnej agendy v oblasti pracovného práva, správneho
práva, personálnej právnej agendy, zák. č. 552/25003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme, zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákonníka práce,
kolektívneho vyjednávania, občianskeho práva, civilného sporového
poriadku a civilného mimosporového poriadku, exekučného poriadku, zák.
č. 131/2000 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi,
– interná normotvorba,
– vykonávanie metodickej činnosti za účelom jednotného výkladu interných
predpisov,
– vypracúvanie právnych stanovísk a odporúčaní,
– sledovanie aktuálnych zmien v legislatíve,
– vypracovávanie, pripomienkovanie a úprava vybraných návrhov zmlúv,
– právne poradenstvo a konzultácie,
– zastupovanie UMB v sporoch pred súdmi a inými orgánmi vo vybraných
prípadoch a zabezpečovanie styku so spolupracujúcimi advokátskymi
kanceláriami,
– zabezpečovanie bežnej agendy, t. j. spracúvanie podaní, návrhov,
dožiadaní súdov a iných orgánov, úradov a inštitúcií.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku