Náplň (druh) práce

vedenie podvojného účtovníctva organizácie
vystavovanie a spracúvanie faktúr, príprava podkladov
riadna evidencia zverených účtovných dokladov
vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok
príprava analýz a reportov pre vedenie organizácie
spracovanie štatistických výkazov
inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok
sledovanie legislatívnych zmien a následné zapracovanie do praxe
evidencia a inventarizácia majetku organizácie

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Internet – vysoká

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Reagovať na ponuku