Náplň (druh) práce

Slovenský paralympijský výbor hľadá záujemcov o odbornú činnosť na pozícii odborný expert – analytik 2 v rámci národného projektu Sme si rovní realizovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jedná sa o projekt, ktorý pilotne overuje inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím (OZP) prostredníctvom vytvorenia siete regionálnych centier poskytujúcich pomoc, poradenstvo, pohybovú motiváciu pre pacienta po odchode zo zdravotníckych a rehabilitačných zariadení. Bližšie informácie o zamestnávateľovi www.spv.sk a o národnom projekte www.smesirovni.sk

Rozsah práce:
Činnosť odborného experta pozostáva z analytickej činnosti a rozboru životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, psychológie krízovej intervencie a služieb sociálneho začleňovania a komunitnej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aplikované pri posudzovaní efektívnosti a účelnosti nastavenia inovatívneho systému centier včasnej pomoci na komunitnej úrovni formou peer to peer support v členení na jednotlivé výstupy:
1. Spracovanie medziročných vyhodnotení pilotného fungovania siete centier (príprava a vyhodnocovanie dotazníka a skúseností)
2. Spracovanie záverečnej štúdie fungovania regionálnych centier

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 4 roky

Reagovať na ponuku