Náplň (druh) práce

– pri výkone pracovných činností sa riadiť zákonom č. 131/2010 Zákon o pohrebníctve, prevádzkovým poriadkom krematória a ostatnými predpismi,
– zabezpečovať agendu spojenú so smútočnými obradmi (prvý kontakt s obstarávateľmi obradov, poskytovanie informácie o možnostiach obradu, zabezpečovať hudobný doprovod k obradom),
– pripravovať obrady (úprava tiel a ostatkov nebožtíkov, príprava zosnulých do rozlúčkovej miestnosti, obradnej sály, aranžovanie obradnej miestnosti, koordinácia spolupracovníkov na smútočnom obrade)
– počas obradu koordinovať smútiacu rodinu, rečníka, cirkevné osoby,
– administratívna agenda (evidencia obradov, komunikácia s pohrebnými službami, farskými úradmi a pozostalými)
– spolupráca pri dezinfekcii pracoviska,
– dodržiavať BOZP a PO,
– spolupracovať s ostatnými spolupracovníkmi pri riešení pracovných úloh,
– zúčastňovať sa na školeniach a vzdelávaní potrebných na prehlbovanie vedomostí a kvalifikácie,
– vystavovať faktúry pohrebným službám, evidencia tržieb,
– práca s registračnou pokladňou, hotovosťou a platobným terminálom,
– plnenie príkazov nadriadených

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku