Náplň (druh) práce

Špecifikácia pracovných pozícií:
10 voľných pracovných miest na lektora/ku špecializačného vzdelávacieho programu „Sociálna kuratela“

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:
– realizuje vzdelávanie špecializačného programu Sociálna kuratela, témy stretnutí priamo vychádzajú z Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (lektorská činnosť je spojená s expertnou prípravou, viď inzerát Expert/ka)
– úzko spolupracuje s koordinátormi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania)
– vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel – vysoká

Microsoft Outlook – vysoká

Reagovať na ponuku