Náplň (druh) práce

• vykonávanie daňových kontrol so zameraním na medzinárodné zdaňovanie, a to najmä transferové oceňovanie, prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, zdaňovanie výplaty licenčných poplatkov a úrokov daňou vyberanou zrážkou (správnosť aplikovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov)
• posudzovanie žiadostí o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne,
• vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania (preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach)
• vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, odborná príprava rozhodnutí
• spracovávanie podnetov na úpravu metodických materiálov a legislatívne úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spolupráce pri pripomienkovaní týchto návrhov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

slovenský – vysoká: C1 a C2

Reagovať na ponuku