Náplň (druh) práce

1. Zabezpečovanie a kontrolovanie vstupu a výstupu návštevníkov KOMUCE
2. Evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov a klientov
3. Podávanie informácií o telefónnych číslach a pracovníkov KOMUCE a Mestského úradu
4. Zabraňovanie vstupu nepovolaným osobám
5. Nahlasovanie a oznamovanie požiarov, krádeží a porúch v objekte
6. Informovanie o uskutočňovaných aktivitách v KOMUCE a navigovanie, prípadne sprevádzanie návštevníkov v objekte
7. Vytvára a aktualizuje databázu potencionálnych prenajímateľov častí objektu
8. Vytvára a aktualizuje rozvrh aktivít a spracováva jeho elektronickú podobu
9. Hmotne zodpovedá za predmety a veci, s ktorými prichádza do styku
10. Zodpovedá za dodržiavanie relevantných predpisov, zákonov a vyhlášok
11. Zhromažďuje štatistické údaje za zverené úseky činností
12. Na pracovisku dodržiava zásady BOZP a PO
13. Plní ďalšie úlohy na pokyn vedúceho zariadenia, v rámci náplne práce referátu schválenej organizačným poriadkom

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku