Náplň (druh) práce

Samostatné vykonávanie geodetických prác vrátane výpočtového a grafického spracovania výsledkov v zložitých terénnych a priestorových podmienkach, samostatné zabezpečovanie, vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov pre majetkovoprávne vyrovnanie stavieb a pozemkov. Vykonávanie vytyčovacích prác pre investičnú výstavbu, špeciálnych meračských prác inžinierskej geodézie a vytyčovanie hraníc pozemkov. Vyhotovovanie podkladov pre zložky Ozbrojených síl SR, zložky Ministerstva obrany SR a okresné úrady, katastrálne odbory.
Zabezpečovanie geodetických podkladov pre výstavbu a pre vydávanie rozhodnutí o prebytočnom a neupotrebiteľnom nehnuteľnom majetku štátu. Vyhotovovanie a zabezpečovanie podkladov pre územné rozhodnutia, pre vynímania pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu a pre pozemkové úpravy. Podieľa sa na zostavovaní plánov výkupu nehnuteľností a výkupov nehnuteľností pri investičných akciách. Vyhotovovanie, kontrola a archivovanie základných plánov vojenských objektov. Zúčastňovanie sa rokovaní na okresných úradoch, katastrálnych odboroch pri opravách chýb v grafických a popisných operátoch katastra nehnuteľností. Vykonávanie predrealizačného, porealizačného zamerania stavebných objektov a geodetické zamerania pre mapy veľkých mierok vojenských objektov. Spracovávanie majetkovoprávnych informácií vojenských objektov, návrhov na vklad a záznam do katastra nehnuteľností a opravy chýb v katastri nehnuteľností.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku