Náplň (druh) práce

– zabezpečovanie komplexnej ekonomickej a rozpočtovej agendy v moduloch Štátnej pokladnice MUR – modul úprav rozpočtu, RIS – rozpočtový informačný systém, ZORO – zostavenie rozpočtu a RI – register investícií,
– vedenie bankových účtov príspevkovej organizácie v Štátnej pokladnici,
– zabezpečovanie komplexných činností v oblasti vzájomných vzťahov – konsolidácie,
– zabezpečovanie komplexnej daňovej agendy (daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z pridanej hodnoty a dane z nehnuteľností),
– spracovávanie účtovných závierok, účtovných výkazov a finančných výkazov FIN1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04,
– zabezpečovanie agendy pohľadávok prostredníctvom Centrálneho registra pohľadávok,
– zabezpečovanie agendy pokutových blokov,
– zabezpečovanie čiastkových činností v oblasti poistenia a riešenia poistných udalostí,
– zabezpečovanie inventarizačných prác,
– spracovávanie podkladov pre rozbory hospodárenia S-NAPANT,
– spracovávanie podkladov pre tvorbu a vyhodnocovanie plánu hlavných úloh S-NAPANT z hľadiska finančného zabezpečenia jednotlivých úloh v nadväznosti na výšku záväzných ukazovateľov rozpočtu,
– vykonávanie základnej finančnej kontroly finančných operácií S-NAPANT,
– vyhotovovanie štatistických hlásení,
– vyhotovovanie podkladov a informácií za S-NAPANT pre zriaďovateľa – Ministerstvo životného prostredia SR a iné orgány a inštitúcie

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Reagovať na ponuku