Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta, ktorý bude okrem iných činností aj riadiť a kontrolovať jej územný rozvoj.

Uchádzač o pozíciu vedúceho odboru územného plánovania a architekta mesta musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, musí disponovať autorizačným osvedčením SKA. Výhodou je aj odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Hlavný architekt mesta riadi činnosť odboru, je odborný garant pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Zároveň stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelenia územného plánu a oddelenia územného rozvoja mesta a architektúry, ktoré sú pod odbor začlenené.

Novoprijatý uchádzač bude kontrolovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, koordinovať rozvoj dopravného systému mesta, aktívne sa podieľať na tvorbe územnoplánovacích dokumentov a pod.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 16. decembra do 15.00 h. osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Podrobnejšie informácie nájdu uchádzači na stránke mesta.